ફળોનો વિકાસ ઓછો થવો
ફળોનો વિકાસ ઓછો થવો
ફળ મા વધારો કરે. ફળની ચમક વધારે. ફળ ઝડપી મોટું થાય
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ