મોડા અને ઓછા ફૂલ બેસવા
મોડા અને ઓછા ફૂલ બેસવા
લક્ષણો- નહીવત ડાળીઓ. કારણો- કુપોષણ. ઉપાય- ભલામણ મુજબ ખાતરો નો ઉપયોગ કરવો
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ