પાનમાં લાલાશ
પાનમાં લાલાશ
ગૌણ લક્ષણો - પાનની ધાર પીળી પડે અને આખું પાન પછીથી લાલાશ પડતું થઇ જાય ઉપાય - સુક્ષ્મપોષક તત્વો જેમ કે ઝીંક; બોરોન; અને કોપરના સૂચવેલ પ્રમાણ પાન પર લગાડવા
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ