બધી સુરક્ષા
બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા-બદામી ચુસીયાનો પ્રકોપ; ગાભમારાની ઈયળનો પ્રકોપ; કરમોડી (બ્લાસ્ટ) રોગ; ગલત અંગારીયો; પાનનો બ્લાઈટ; કથ્થઈ ટપકા; ડાંગરની દરજી ઈયળ
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
-30%
ધનતેમ (ટ્રાઇસાયક્લોઝોલ 75% ડબલ્યુપી) 120 ગ્રામ
ધનતેમ (ટ્રાઇસાયક્લોઝોલ 75% ડબલ્યુપી) 120 ગ્રામ
₹210₹300
-18%
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 100 ગ્રામ
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 100 ગ્રામ
₹99₹120
-38%
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેન્ડીઝમ 25% ડબ્લ્યુ એસ ) 1 કિ.ગ્રા
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેન્ડીઝમ 25% ડબ્લ્યુ એસ ) 1 કિ.ગ્રા
₹1030₹1660
-28%
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
₹775₹1071
-14%
બાયર ફેમ (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 480 એસસી) 50 મિલી
બાયર ફેમ (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 480 એસસી) 50 મિલી
₹999₹1160
-20%
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (150 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (150 ગ્રામ)
₹1549₹1935
-25%
ઇંડોફિલ ઝેડ -78 (ઝાઈનેબ 75% ડબ્લ્યુ પી )-500 ગ્રામ
ઇંડોફિલ ઝેડ -78 (ઝાઈનેબ 75% ડબ્લ્યુ પી )-500 ગ્રામ
₹399₹530
-9%
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 250 ગ્રામ
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 250 ગ્રામ
₹129₹142
-13%
કાસુ - બી 3 એલ (કસુગામાઇસિન ) 1 લીટર
કાસુ - બી 3 એલ (કસુગામાઇસિન ) 1 લીટર
₹1099₹1268
-9%
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)250 મિલિ
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)250 મિલિ
₹269₹295
-36%
પીઆઇ ઓશીન (ડીનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 250 ગ્રામ
પીઆઇ ઓશીન (ડીનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 250 ગ્રામ
₹1229₹1915
-18%
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
₹929₹1130
-16%
અવતાર (હેક્ઝા 4% +ઝાઈનેબ )250 ગ્રામ
અવતાર (હેક્ઝા 4% +ઝાઈનેબ )250 ગ્રામ
₹329₹390
-16%
બાવીસ્ટિન (કાર્બેન્ડાઝિમ 50% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
બાવીસ્ટિન (કાર્બેન્ડાઝિમ 50% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹169₹200
-20%
એજિટેટ (એસેફેટ 75% એસપી)
એજિટેટ (એસેફેટ 75% એસપી)
₹959₹1200
-29%
મેડ્રિડ (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
મેડ્રિડ (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
₹170₹240
-17%
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹96₹115