બધી સુરક્ષા
બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા - ભૂકીછારો: કેરીમાં વિકૃતિ; તીડનો પ્રકોપ; ડુંખ કોરી ખાનાર ઈયળ; મધિયાનો પ્રકોપ; ગાઠીયા માખી; કેરીના ગોટલાનું ચાંચવું (સ્ટોન વીવીલ)
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ