પાન પર સફેદ ભૂકી
પાન પર સફેદ ભૂકી
ગૌણ તબક્કા-અસરગ્રસ્ત પાંદડા સફેદ ભૂખરા; ધૂળિયા; અથવા સફેદ ભૂકી જેવો દેખાવ ધરાવે છે. પાંદડાની ડાળખી; ઝૂમખાં અને લીલી ડુંખ ઘણી વખત વિકૃત અથવા વિકાસ રૂંધાઇ ગયો હોય તેવા દેખાય છે. ફળોમાં ખાંડનું પ્રમાણ 8% ટકા સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી તે અસરગ્રસ્ત થઈ શકે છે. જ્યારે નાના ફળો અસરગ્રસ્ત થાય ત્યારે ફળનો બાહ્ય ભાગ વિભાજીત થાય છે અને તે સુકાઈને સળી જાય છે. જયારે જૂના ફળો અસરગ્રસ્ત થાય; ત્યારે ઘણી વખત ફળની સપાટી પર જાળી જેવી રચના જોવા મળે છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ