AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
ફળોનો અનિયમિત આકાર
ફળોનો અનિયમિત આકાર
ગૌણ લક્ષણો - ઈયળ અર્ધ પાકા ફળોમાં કાણું પાડી તેનો ગર ખાય છે. અસરગ્રસ્ત ફળો સુકાય; વિકૃત થઈ સડીને ખરી જાય છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ