ધરુ મૃત્યુ
ધરુ મૃત્યુ
ગૌણ લક્ષણો-રોપા સડી જવા અથવા બીજનો ઉદભવ ન થવો
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ