પાન પર કાણા
પાન પર કાણા
ગૌણ લક્ષણો - નવા પાન પર સમાંતરે કાણા પડવા અને હૃદયાકાર કાણા પડવાઉકેલ: ફેરોમેન ટ્રેપ નો ઉપયોગ કરવો.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ