પાંદડા વળી જવા
પાંદડા વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો-પાંદડા વળી જાય છે અને પાનની નસો જાડી થાય છે પાંદડાનું કદ અને ફૂલો તથા ફળોની સંખ્યા ઓછી થાય છે. કુરૂપ ફળો અને છોડનો વિકાસ રૂંધાઇ જાય છે
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ