પાન પીળા અને કાળા
પાન પીળા અને કાળા
લક્ષણો- અસર વાળા પાન પીલા પડે. નીચેના પાન કાળા થાય. કારણ- સફેદ માખી. ઉપાય- રસાયણિક નિયંત્રણ કરવું અને પીળી ગુન્દારીયા ટ્રેપ વાપરવી
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ