ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Water soaked dull appearance
Cause - Deficiency of molybdenum.Secondary symptoms - Chlorosis of leaves followed by leaf turning white is seen. Poor curd development is seen too. Solution: Soil application of Sodium Molybdate @ 800-1600 gm/acre.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು