ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Yellowing & curling of leaves
Secondary symptoms - Upward curling & yellowing and reduced plant vigour. Solution: Use yellow sticky traps.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1100₹1505
ಪೇಜರ್ (ಡಯಾಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ 50% WP) 1 ಕೆ.ಜಿ.
₹2000₹2905
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹579₹780
ಟೋಕನ್ 20 ಎಸ್‌ಜಿ (ಡಿನೋಟೆಫುರಾನ್ 20% ಎಸ್‌ ಜಿ) 50 ಗ್ರಾಂ
₹400₹452
GJ Dantotsu (Clothianidin) 100 g
₹1299₹1875
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
₹1397₹1713
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (30 ಗ್ರಾಂ)
₹299₹405
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹579₹780
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 50Gm
₹400₹452
TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (150 ಗ್ರಾಂ)
₹1397₹1935
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹339₹467
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹299₹405
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 250 g
₹590₹801
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1050₹1505
RJ TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
ಟಾಟಾ ಮಾನಿಕ್ (ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್ಪಿ) (100 ಗ್ರಾಂ)
₹195₹205
RJ Dantotsu (Clothianidin) 100 g
₹1299₹1875
ಪೇಜರ್ 50% WP (ಡಯಾಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ 50%) 250 ಗ್ರಾಂ
₹590₹801
Bayer Oberon (Spiromesifen 240 SC 22.9 %w/w) 100ml
₹500₹650
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹299₹405
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP-500 g
₹432₹523
Barrix - Magic Sticker (Yellow) Set of 5
₹220₹225