ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Undeveloped bolls
Secondary symptoms - Caterpillars bore into the growing shoots of the plants; flowers and bolls causing premature opening or falling of bolls. Solution: Use Triazophos 40 EC @ 400 to 600 ml per acre or Spinosad 45% SC @ 7 ml/pump. Use Pheromone traps & spray chemicals after reflush.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು