ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Mottling and webbing
Secondary symptoms - Yellowing of lower surface of leaves with fine webbings is observed and upper surface has a speckle or mottled appearance.Solutions: Sulphur @ 25 gram/pump
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು