ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Curling, cupping & yellowing of leaves
Secondary symptoms - Downward curling; cupping and yellowing of leaves is observed.Solution: Imidacloprid 200 SL; Thiamethoxam or Acetamiprid 20% SP.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು
Pronto (Imidacloprid 70% WG) 75 g
₹360₹425
ಪೇಜರ್ (ಡಯಾಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ 50% WP) 1 ಕೆ.ಜಿ.
₹2000₹2905
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 500 g
₹1050₹1225
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1100₹1505
ಟೋಕನ್ 20 ಎಸ್‌ಜಿ (ಡಿನೋಟೆಫುರಾನ್ 20% ಎಸ್‌ ಜಿ) 50 ಗ್ರಾಂ
₹400₹452
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 500 ಗ್ರಾಂ
₹609₹885
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹579₹780
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 500 g
₹609₹885
GJ Dantotsu (Clothianidin) 100 g
₹1299₹1875
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 250 ಗ್ರಾಂ
₹339₹467
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (30 ಗ್ರಾಂ)
₹299₹405
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹579₹780
TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 50Gm
₹400₹452
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (150 ಗ್ರಾಂ)
₹1397₹1935
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 250 g
₹550₹800
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
₹1397₹1713
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 1 ಕೆಜಿ
₹1099₹1601
RJ TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹339₹467
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹299₹405
ಟಾಟಾ ಮಾನಿಕ್ (ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್ಪಿ) (100 ಗ್ರಾಂ)
₹195₹205
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 250 g
₹590₹801
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1050₹1505
RJ Dantotsu (Clothianidin) 100 g
₹1299₹1875
RJ-Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹339₹467
ಪೇಜರ್ 50% WP (ಡಯಾಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ 50%) 250 ಗ್ರಾಂ
₹590₹801
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP-500 g
₹432₹523
Barrix - Magic Sticker (Yellow) Set of 5
₹220₹225
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹159₹216
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹299₹405