ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
All protection
Common protection issues- Leaf miner; jassids;Aphid;thrips;W.fly; mealy bug; pink boll warm; chemical injuries; leaf spotting
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 50Gm
₹400₹452
ಪೇಜರ್ (ಡಯಾಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ 50% WP) 1 ಕೆ.ಜಿ.
₹2000₹2905
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 500 g
₹1050₹1225
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 500 ಗ್ರಾಂ
₹609₹885
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 Gm
₹329₹551
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹299₹405
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹299₹405
ಡೌ ಡೆಲಿಗೇಟ್ (ಸ್ಪಿನಟೋರಮ್ 120 ಎಸ್ಸಿ ) 100 ಮಿಲಿ
₹1175₹1227
Barrix - Magic Sticker (Yellow) Set of 5
₹220₹225
Barrix - Magic Sticker (Blue) Set of 5
₹220₹225
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP-500 g
₹432₹523
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (30 ಗ್ರಾಂ)
₹299₹405
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹579₹780
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 1 ಕೆಜಿ
₹1099₹1601
TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
MH TAKUMI (Flubendiamide 20% WDG) (100 g)
₹775₹845
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 500 g
₹609₹885
RJ-Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹339₹467
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 250 g
₹590₹801
MH DOW DELEGATE (Spinetoram 120 SC) 100 ml
₹1175₹1227
MH DOW SUCCESS (Spinosad 2.5% SC) 500 Ml
₹900₹1000
ಟಾಟಾ ಮಾನಿಕ್ (ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್ಪಿ) (100 ಗ್ರಾಂ)
₹195₹205
ಟಾಟಾ ಟಕುಮಿ (ಫ್ಲುಬೆಂಡಿಯಮೈಡ್ 20% ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಜಿ) (100 ಗ್ರಾಂ)
₹775₹1020
ಧನುಕಾ ಇಎಂ 1 (ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್) 100 ಗ್ರಾಂ
₹329₹551
RJ TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (150 ಗ್ರಾಂ)
₹1397₹1935
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹159₹216
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
₹1397₹1713
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹579₹780
RJ-Cover Liquid (Rynaxypyr) 150 ml
₹2000₹2710
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1050₹1505
RJ-Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 g
₹325₹551
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 250 ಗ್ರಾಂ
₹339₹467
ಕವರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ (ರೈನಾಕ್ಸಿಪೈರ್) 30 ಮಿಲಿ
₹450₹579
ಕವರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ (ರೈನಾಕ್ಸಿಪೈರ್) 60 ಮಿಲಿ
₹850₹1097
ಪೇಜರ್ 50% WP (ಡಯಾಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ 50%) 250 ಗ್ರಾಂ
₹590₹801
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1100₹1505
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 250 g
₹550₹800
MH - RIMON (Novaluron 10 % EC) - 100ml
₹400₹406
MH - RIMON (Novaluron 10 % EC) - 250ml
₹1000₹1056
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹339₹467
ಟೋಕನ್ 20 ಎಸ್‌ಜಿ (ಡಿನೋಟೆಫುರಾನ್ 20% ಎಸ್‌ ಜಿ) 50 ಗ್ರಾಂ
₹400₹452
ರಿಮನ್ (ನೊವಾಲುರಾನ್ 10% ಇಸಿ) 250 ಎಂ.ಎಲ್
₹1000₹1056
ರಿಮನ್ (ನೊವಾಲುರಾನ್ 10% ಇಸಿ) 100 ಎಂ.ಎಲ್
₹400₹406