ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Crop drying off
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು
RJ Dantotsu (Clothianidin) 100 g
₹1390₹1875
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 250Gm
₹1650₹2130
TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 100Gm
₹750₹870
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 100Gm
₹750₹873
RJ TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (250 g)
₹425₹560
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 50Gm
₹400₹452
ಟೋಕನ್ 20 ಎಸ್‌ಜಿ (ಡಿನೋಟೆಫುರಾನ್ 20% ಎಸ್‌ ಜಿ) 50 ಗ್ರಾಂ
₹400₹452
Bayer Regent (Fipronil 5% SC) 500 ml
₹715₹840
ಧನುಕಾ ಫಾಕ್ಸ್ (ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 5% ಎಸ್‌ಸಿ) 1 ಎಲ್ಟಿಆರ್
₹960₹1221
Dhanuka FAX (Fipronil 5% SC) 250 ml
₹280₹325
TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
Dhanuka Fax (Fipronil 0.3% Gr) 5 Kg
₹390₹480
Dhanuka FAX (Fipronil 5% SC) 500 ml
₹529₹626
ಟಾಟಾ ಮಾನಿಕ್ (ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್ಪಿ) (100 ಗ್ರಾಂ)
₹195₹205
ಟಾಟಾ ಮಾನಿಕ್ (ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್ಪಿ) (250 ಗ್ರಾಂ)
₹425₹560
RJ TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
Bayer Regent (Fipronil 5% SC) 1 lit
₹1400₹1640
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 Gms)
₹4210₹6350
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 g)
₹4210₹6350
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (30 ಗ್ರಾಂ)
₹300₹405
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹575₹780
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹300₹405
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹475₹696
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (150 ಗ್ರಾಂ)
₹1400₹1935
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
₹1400₹1713
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (250 ಗ್ರಾಂ)
₹2135₹3200
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (250 g)
₹2135₹3200