ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
All protection
Common protection issues-Brown hopper attack; Stem borer attack; Blast disease; False smut; Leaf Blight; Brown spot; Case worm
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು
RJ-Cover Liquid (Rynaxypyr) 60 ml
₹900₹1097
RJ-Cover Liquid (Rynaxypyr) 150 ml
₹2000₹2710
RJ-Kasu - B 3L (Kasugamycin) 250 ml
₹280₹338
ಕವರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ (ರೈನಾಕ್ಸಿಪೈರ್) 30 ಮಿಲಿ
₹450₹579
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹300₹405
MH TAKUMI (Flubendiamide 20% WDG) (100 g)
₹775₹845
ಟೋಕನ್ 20 ಎಸ್‌ಜಿ (ಡಿನೋಟೆಫುರಾನ್ 20% ಎಸ್‌ ಜಿ) 50 ಗ್ರಾಂ
₹400₹452
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
₹1400₹1713
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 250Gm
₹280₹300
ಟಾಟಾ ಟಕುಮಿ (ಫ್ಲುಬೆಂಡಿಯಮೈಡ್ 20% ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಜಿ) (100 ಗ್ರಾಂ)
₹775₹845
ಕಸು - ಬಿ 3 % ಎಸ್ ಎಲ್ (ಕಸುಗಾಮೈಸಿನ್) 250 ಮಿಲಿ
₹280₹338
MH - INDOFIL Z-78 (Zineb 75% WP) - 500Gm
₹320₹340
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹575₹780
ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 50% + ಕಾರ್ಬೆಂಡಜಿಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್) 250 ಗ್ರಾಂ
₹350₹357
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (150 ಗ್ರಾಂ)
₹1400₹1935
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (30 ಗ್ರಾಂ)
₹300₹405
RJ UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹405
RJ INDOFIL M-45 (Mancozeb) 1 Kg
₹290₹440
TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
ಯುಪಿಎಲ್ ಎಸ್ಎಎಎಫ್ (ಸಾಫ್) ಕಾರ್ಬೆಂಡೆಜಿಮ್ 12% + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 63% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ -500 ಗ್ರಾಂ
₹300₹383
MH - Kasu - B 3L (Kasugamycin) 250 ml
₹280₹338
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
MH - Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹382
ಕಿಟಾಜಿನ್ (ಕಿಟಾಜಿನ್ 48% ಇಸಿ) 250 ಮಿಲಿ
₹285₹295
ಇಂಡೋಫಿಲ್ ಎಂ -45 (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್) 1 ಕೆ.ಜಿ.
₹290₹440
INDOFIL M-45 (Mancozeb) 500 g
₹175₹232
ಅವತಾರ (ಹೆಕ್ಸಾ 4% + ಜಿನೆಬ) 250 ಗ್ರಾಂ
₹280₹329
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 500Gm
₹550₹560
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
MH UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 50Gm
₹400₹452
MH - INDOFIL M-45 (Mancozeb 75 %WP) - 1Kg
₹300₹440
UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb 63%Wp (250 g)
₹160₹203
RJ TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
ಟಾಟಾ ಮಾನಿಕ್ (ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್ಪಿ) (100 ಗ್ರಾಂ)
₹195₹205
ಅವತಾರ (ಹೆಕ್ಸಾ 4% + ಜಿನೆಬ) 500 ಗ್ರಾಂ
₹550₹618
ಧನುಸ್ಟಿನ್ 50% WP (ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್) 500 ಗ್ರಾಂ
₹330₹405
ಕವರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ (ರೈನಾಕ್ಸಿಪೈರ್) 60 ಮಿಲಿ
₹850₹1097
MH - INDOFIL M-45 (Mancozeb 75 %WP) - 500Gm
₹175₹232