ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Yellowing & curling of leaves
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು
ಪೇಜರ್ (ಡಯಾಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ 50% WP) 1 ಕೆ.ಜಿ.
₹2000₹2905
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1050₹1505
Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 % EC) 500 g
₹1050₹1505
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 500 g
₹1050₹1225
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 250 g
₹590₹801
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 250 g
₹550₹800
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 250 g
₹600₹801
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 500 g
₹620₹885
ಪೇಜರ್ 50% WP (ಡಯಾಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ 50%) 250 ಗ್ರಾಂ
₹590₹801
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 1 Kg
₹1060₹1601
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1100₹1505
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹155₹216
ಕ್ರೂಜರ್ (ಥಿಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 250 ಗ್ರಾಂ
₹300₹480
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
RJ-Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 250 ಗ್ರಾಂ
₹340₹467
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 500 ಗ್ರಾಂ
₹620₹885
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 1 ಕೆಜಿ
₹1060₹1601
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹155₹216