ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Root blackening
Secondary symptoms - Black spots on roots and rotting of affected parts is observed. Solution: Avoid monocropping.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು
MH - Nutribuild Chelated Zn EDTA 12 % (500 g)
₹510₹565
MH - Nutribuild Chelated Fe EDTA 12 % (500 g)
₹525₹600
MH TATA Bahaar - 500 ml
₹430₹610
MH TATA Ralligold(Sp) - 100 g
₹650₹660
MH TATA Solubor - 1 Kg
₹375₹398
ನ್ಯೂಟ್ರಿಬ್ಯುಲ್ಡ್ ಚೆಲೇಟೆಡ್ ಫೆ ಇಡಿಟಿಎ 12% (500 ಗ್ರಾಂ)
₹510₹550
UPL Zeba - 5 Kg
₹2750₹2750
MH TATA Ralligold (G) - 4 Kg
₹650₹796
ಧನುಕೋಪ್ 50% WP (ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್) 500 ಗ್ರಾಂ
₹305₹465
ಧನುಸ್ಟಿನ್ 50% WP (ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್) 500 ಗ್ರಾಂ
₹330₹405
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 250 ಗ್ರಾಂ
₹340₹467
ಕವರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ (ರೈನಾಕ್ಸಿಪೈರ್) 30 ಮಿಲಿ
₹450₹579
ಕವರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ (ರೈನಾಕ್ಸಿಪೈರ್) 60 ಮಿಲಿ
₹850₹1097
ಪೇಜರ್ 50% WP (ಡಯಾಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ 50%) 250 ಗ್ರಾಂ
₹590₹801
ಕಸು - ಬಿ 3 % ಎಸ್ ಎಲ್ (ಕಸುಗಾಮೈಸಿನ್) 250 ಮಿಲಿ
₹280₹338
ವಿಟವಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿನ್ + ಥೈರಾಮ್) 100 ಗ್ರಾಂ
₹220₹246
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1100₹1505
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 250 g
₹550₹800
MH - INDOFIL M-45 (Mancozeb 75 %WP) - 500Gm
₹175₹232
MH - INDOFIL M-45 (Mancozeb 75 %WP) - 1Kg
₹300₹440
MH - INDOFIL Z-78 (Zineb 75% WP) - 500Gm
₹320₹340
MH - MATCO (Matalaxyl8% + Mancozeb64% WP) - 250Gm
₹325₹400
MH - MOXIMATE (Cymoxanil8% + Mancozeb64%) - 300Gm
₹400₹432
MH - MOXIMATE (Cymoxanil8% + Mancozeb64%) - 600Gm
₹750₹771
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 250Gm
₹280₹300
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 500Gm
₹550₹560
MH - RIMON (Novaluron 10 % EC) - 100ml
₹400₹406
MH - RIMON (Novaluron 10 % EC) - 250ml
₹1000₹1056
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 50Gm
₹400₹452
ಪೇಜರ್ (ಡಯಾಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ 50% WP) 1 ಕೆ.ಜಿ.
₹2000₹2905
Accon (500 Ml)
₹200₹535
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
MH - Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹382
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 250 g
₹600₹801
MH - Kasu - B 3L (Kasugamycin) 250 ml
₹280₹338
ಅವತಾರ (ಹೆಕ್ಸಾ 4% + ಜಿನೆಬ) 250 ಗ್ರಾಂ
₹280₹329
ಅವತಾರ (ಹೆಕ್ಸಾ 4% + ಜಿನೆಬ) 500 ಗ್ರಾಂ
₹550₹618
BOON (Myclobutanil 10 % WP) 100 g
₹180₹200
ಇಂಡೋಫಿಲ್ ಎಂ -45 (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್) 1 ಕೆ.ಜಿ.
₹290₹440
INDOFIL M-45 (Mancozeb) 500 g
₹175₹232
ಮ್ಯಾಟ್ಕೊ 250 (ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64%) 250 ಗ್ರಾಂ
₹325₹400
ಮ್ಯಾಟ್ಕೊ 500 (ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64%) 500 ಗ್ರಾಂ
₹595₹700
ಮೋಕ್ಸಿಮೇಟ್ (ಸೈಮೋಕ್ಸನಿಲ್ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ) 300 ಗ್ರಾಂ
₹400₹432
ಮೋಕ್ಸಿಮೇಟ್ (ಸೈಮೋಕ್ಸನಿಲ್ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ) 600 ಗ್ರಾಂ
₹770₹864
OXYGOLD (Oxyflurofen 23.5 %EC) 100 ml
₹200₹245
ರಿಮನ್ (ನೊವಾಲುರಾನ್ 10% ಇಸಿ) 250 ಎಂ.ಎಲ್
₹1000₹1056
ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 50% + ಕಾರ್ಬೆಂಡಜಿಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್) 250 ಗ್ರಾಂ
₹350₹357
ಟೋಕನ್ 20 ಎಸ್‌ಜಿ (ಡಿನೋಟೆಫುರಾನ್ 20% ಎಸ್‌ ಜಿ) 50 ಗ್ರಾಂ
₹400₹452
Barrix - Catch Fruit Fly Trap + Lure (One Set)
₹175₹180
Barrix - Catch Fruit Fly Lure only
₹90₹90
Barrix - Catch Vegetable Fly Trap + Lure (One Set)
₹180₹180
Barrix - Catch Vegetable Fly Lure only
₹90₹90
Barrix - Magic Sticker (Yellow) Set of 5
₹220₹225
Barrix - Magic Sticker (Blue) Set of 5
₹220₹225
ಯುಪಿಎಲ್ ಎಸ್ಎಎಎಫ್ (ಸಾಫ್) ಕಾರ್ಬೆಂಡೆಜಿಮ್ 12% + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 63% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ -500 ಗ್ರಾಂ
₹300₹383
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP-500 g
₹368₹523
ಯುಪಿಎಲ್-ಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೋಲ್ಡ್-ಅಸೆಫೇಟ್ 50% + ಇಮಿಡಾ 1.8% ಎಸ್ ಪಿ- 1 ಕಿ.ಗ್ರಾ.
₹720₹1025
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (30 ಗ್ರಾಂ)
₹300₹405
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹575₹780
UPL - DOST - Pendimethalin 30% EC (1 Liter)
₹425₹600
ಯುಪಿಎಲ್ ದೋಸ್ತ ಸೂಪರ್ (ಪೆಂಡಿಮೆಥಾಲಿನ್ 38.7% ಸಿಎಸ್) (700 ಎಂಎಲ್)
₹520₹600
UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb 63%Wp (250 g)
₹160₹203
UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
UPL - DOST Pendimethalin 30% EC (500 Ml)
₹265₹310
Dupont - Benevia (180 Ml)
₹1800₹1999
MH DOW DELEGATE (Spinetoram 120 SC) 100 ml
₹999₹1227
MH DOW TRACER (Spinosad 45% SC) 75 ml
₹1600₹1855
MH DOW GOAL (Oxyfluorfen 23.5% EC) 100 ml
₹240₹273
MH DOW GOAL (Oxyfluorfen 23.5% EC) 250 ml
₹540₹590
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 1 ಕೆಜಿ
₹1060₹1601
ಇಂಡೋಫಿಲ್ ಮಿರ್ಜರ್ (ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಾಜೋಲ್ 18% + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 62% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ) 500 ಗ್ರಾಂ
₹580₹690
Dhanuka FAX (Fipronil 5% SC) 500 ml
₹529₹626
ಧನುಕಾ ಒಮೈಟ್ (ಪ್ರೊಪಾರ್ಗೈಟ್ 57% ಇಸಿ) 250 ಮಿಲಿ
₹385₹410
MH KITOGUARD (100 ML)
₹335₹358
MH ISHAAN (Chlorothalonil 75 %WP) (500 g)
₹550₹550
TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
MH TAKUMI (Flubendiamide 20% WDG) (100 g)
₹775₹845
MH TATA METRI (Metribuzin 70% WP) (100 Gm)
₹260₹330
MH - Targa Super 5% EC (Quizalofopethyl) 250 ml
₹440₹525
MH - Weedmar Super (2-4-D Amine Salt 58% SL) 1 Ltr
₹335₹471
MH - Ad-fyre 70 WG (Imidicloprid 70% WG) 150 Gms
₹720₹826
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 500 g
₹620₹885
MH UPL-DOST SUPER - Pendimethalin 38.7%Cs(700 Ml)
₹520₹560
Bayer Oberon (Spiromesifen 240 SC 22.9 %w/w) 100ml
₹500₹650
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹425
Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹405
RJ-Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 250 g
₹590₹801
RJ-Kasu - B 3L (Kasugamycin) 250 ml
₹280₹338
RJ-Cover Liquid (Rynaxypyr) 150 ml
₹2000₹2710
RJ-Cover Liquid (Rynaxypyr) 60 ml
₹900₹1097
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1050₹1505
RJ-Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
₹785₹1211
RJ - Weedmar Super (2-4-D Amine Salt 58% SL) 1 Ltr
₹330₹381
RJ-Conika 50% WP 250 g
₹580₹756
Vitavax Power (Carboxin + Thiram) 250 g
₹530₹576
MH - Targa Super 5% EC (Quizalofopethyl) 500 ml
₹810₹955
ಟಾಟಾ ಮಾನಿಕ್ (ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್ಪಿ) (100 ಗ್ರಾಂ)
₹195₹205
ಟಾಟಾ ಟಕುಮಿ (ಫ್ಲುಬೆಂಡಿಯಮೈಡ್ 20% ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಜಿ) (100 ಗ್ರಾಂ)
₹775₹845
TATA METRI (Metribuzin 70% WP) (100 Gm)
₹260₹315
ಧನುಕಾ ಇಎಂ 1 (ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್) 100 ಗ್ರಾಂ
₹320₹551
ಧನುಕಾ ಇಎಂ 1 (ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್) 250 ಗ್ರಾಂ
₹785₹1211
RJ TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (150 ಗ್ರಾಂ)
₹1400₹1935
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 500 g
₹1050₹1225
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 500 ಗ್ರಾಂ
₹620₹885
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 Gm
₹320₹551
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
₹785₹1211
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
RJ UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
Roundup (1ltr)
₹385₹407
MH Roundup (1ltr)
₹385₹407
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹300₹405
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹475₹696
ಡೌ ಡೆಲಿಗೇಟ್ (ಸ್ಪಿನಟೋರಮ್ 120 ಎಸ್ಸಿ ) 100 ಮಿಲಿ
₹1049₹1227
ಡೌ ಟ್ರೇಸರ್ (ಸ್ಪಿನೋಸಾಡ್ 45% ಎಸ್‌ಸಿ) 75 ಮಿಲಿ
₹1590₹1855
UPL Vesta 160 g (Clodinafop + Metsulfuron)
₹590₹800
Kitoguard (250 Ml)
₹700₹715
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹155₹216
ಟಾಟಾ ಮಾನಿಕ್ (ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್ಪಿ) (250 ಗ್ರಾಂ)
₹425₹560
Avancer Glow (Azoxystrobin8.3%+MZB 66.7%WG) 300Gms
₹490₹580
RJ UPL INSULF GOLD (1 Kg)
₹125₹140
Bayer Laudis 115ml
₹1500₹1700
RJ Baan (Tricyclazole 75% WP) 120 g
₹285₹303
MH - Syngenta Ampligo (Chlorantraniliprole 09.30% + Lambda Cyhalothrin 04.60% ZC) 80 ml
₹700₹799
GJ - Syngenta Ampligo (Chlorantraniliprole 09.30% + Lambda Cyhalothrin 04.60% ZC) 80 ml
₹700₹829
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹155₹216
Bayer Jump (40 g)
₹900₹1140
RJ IPL Nematofree Plus (Verticillium Chlamydosporium) 1 Kg
₹290₹315
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
₹1400₹1713
RJ Bayer Jump (40 g)
₹900₹1140
DOW TRACER (Spinosad 45% SC) 7 ml
₹209₹216
Kitoguard (100 Ml)
₹285₹300
UPL DOST SUPER (Pendimethalin 38.7 % Cs)(700 Ml)
₹520₹560
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (250 ಗ್ರಾಂ)
₹2135₹3200
Vitavax Power (Carboxin + Thiram) 10 g
₹35₹37
IPL Phasal Rakshak (Pseudomonas fluorescens) 1 Kg
₹260₹295
IPL Kalichakra (Metarhizium anisopliae) 1 Kg
₹255₹295
ಐಪಿಎಲ್ ನೆಮಟೊಫ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ (ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಮ್ ಕ್ಲಮೈಡೋಸ್ಪೊರಿಯಮ್) 1 ಕೆ.ಜಿ.
₹290₹315
DOW SYSTHANE (Myclobutanil 10% WP) 100 g
₹240₹250
DOW GOAL (Oxyfluorfen 23.5% EC) 100 ml
₹240₹240
DOW GOAL (Oxyfluorfen 23.5% EC) 250 ml
₹540₹665
ಫ್ಲೋರೋಫಿಕ್ಸ್ (250 ಗ್ರಾಂ)
₹390₹590
Offer Power Gel - Plant Nutrient (500 g)
₹400₹550
ಟಾಟಾ ಸೊಲ್ಯೂಬರ್ - 1 ಕಿ.ಗ್ರಾ.
₹375₹425
MH - Nutribuild Chelated Fe EDTA 12 % (250 g)
₹265₹320
IPL Premium VAM Shakti (VAM) 4 Kg
₹535₹542
RJ-Conika 50% WP 500 g
₹1090₹1405
RJ TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (250 g)
₹425₹560
Metalman (Metalaxyl 8%WP+Mancozeb 64 %) 500 g
₹550₹620
Dhanuka Sixer 75% WP (500 g)
₹320₹350
ವೋಲ್ಟೇಜ್ 22.9 ಎಸ್ಸಿ (100 ಮಿಲಿ)
₹500₹618
Coragen (Rynaxypyr) 30 ml
₹455₹579
Coragen (Rynaxypyr) 60 ml
₹845₹1097
RJ Bayer Lesenta(Fipronil + Imidacloprid) 40 g
₹505₹550
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 100 gm
₹845₹1050
Coragen (Rynaxypyr) 150 ml
₹1955₹2710
Protocol 70 % WP (Propineb 70 % WP) 1000 g
₹650₹700
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 50 gm
₹425₹570
TATA METRI (Metribuzin 70% WP) (500 Gm)
₹1290₹1525
Sumitomo Haru 500 g
₹390₹530
Taqat(Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 250 gm
₹350₹370
Dupont - Benevia (240 Ml)
₹2250₹2646
Sanjeevani (Trichoderma Viride) Powder (1 Kg)
₹260₹295
Bioharz (Trichoderma Harzianum) (1 Ltr)
₹560₹675
Nimcidin 10000 PPM (500 ML)
₹935₹1297
MOLTAF (HEXACONAZOLE 5% SC) 1 LT
₹250₹550
Bayer Regent Ultra (Fipronil 0.6% Gr) 4 Kg
₹820₹1060
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 1 Kg
₹1060₹1601
ಕ್ರೂಜರ್ (ಥಿಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 250 ಗ್ರಾಂ
₹300₹480
ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ (ಅಸೆಟಮಾಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್ಪಿ) 100 ಗ್ರಾಂ
₹160₹240
ಮೆಂಟೊ (ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 70% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 75 ಗ್ರಾಂ
₹325₹520
ಅಮೇಜ್ - ಎಕ್ಸ್ (ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೊಯೇಟ್ 5% ಎಸ್‌ಜಿ) 100 ಗ್ರಾಂ
₹320₹600
ಮಾಂಡೋಜ್ (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 63% + ಕಾರ್ಬೆಂಡಜಿಮ್ 12% WP) 250 ಗ್ರಾಂ
₹155₹215
ಮಾಂಡೋಜ್ (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 63% + ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 12% WP) 500 ಗ್ರಾಂ
₹290₹385
ಕಾನ್ಸ್ಟಾ (ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 40% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 40%) 40 ಗ್ರಾಂ
₹450₹620
ಕಾನ್ಸ್ಟಾ (ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 40% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 40%) 100 ಗ್ರಾಂ
₹970₹1400
ಶಟರ್ (75% ಥಿಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಮ್) 50 ಗ್ರಾಂ
₹275₹395
ಶಟರ್ (75% ಥಿಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಮ್) 100 ಗ್ರಾಂ
₹550₹790
Pursuit(Imazethapyr 10% SL + Outright) 1 Lt
₹1480₹1541
Odysee(Imazethapyr 35% + Imazamox 35% WG + Outright) 100 gm
₹1875₹1928
Cabriotop (Pyraclostrobin + Metiram) 300 g
₹600₹750
Iris (Aciflor 16.5% + Clodinafop 8% EC) 200 ml
₹380₹445
Decis 100(Deltamethrin 100 EC) 250 ml
₹500₹600
Decis 100(Deltamethrin 100 EC) 1Lt
₹1900₹2330
Decis 2.8 (Deltamethrin 2.8 EC) 250 ml
₹190₹230
Kavach (Chlorothalonil 75% WP) 1 kg
₹1600₹1735
Dhanuka Craze (Pretilachlor 50% EC) 500 ml
₹300₹331
Dhanuka Craze (Pretilachlor 50% EC) 500 ml
₹550₹625
Dhanuka - Media 17.8% S.L. (100 ml)
₹155₹186
Tafaban (Chloropyriphos 20% EC) 1 lit
₹375₹527
Dhanuka Sempra (Halosulfuron Methyl 75% WG) 36 Gm
₹1480₹1499
Dhanuka Fax (Fipronil 0.3% Gr) 1 Kg
₹85₹105
ಮೆಂಟೊ (ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 70% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 75 ಗ್ರಾಂ
₹325₹520
Proclaim (Emamectin 5 % SG) 100 gm
₹560₹600
Bayer Folicur (Tebuconazole 250 EC) 500 ml
₹1125₹1480
Bayer Folicur (Tebuconazole 250 EC) 1 lit
₹2200₹2900
Bayer Glamore (Ethiprole + Imidacloprid 80 WG 40 + 40 % w) 100 gm
₹1240₹1450
Bayer Monceren  (Pencycuron 250 SC) 500ml
₹560₹660
Bayer Monceren  (Pencycuron 250 SC) 1 litre
₹1110₹1250
Bayer Infinito (Fuopicolide & Propamocarb Hydrochloride) 1 Lit
₹2160₹2400
Bayer Luna Experience(Fluopyram 17.7% +Tebuconazole17.7%SC) 1 lit
₹5950₹6790
Bayer Admire (Imidachloprid 70%) 75 gm
₹730₹860
Bayer Solomon (Cyfluthrin+Imidacloprid) 100 ml
₹310₹400
Bayer Sencor (Metribuzin 70 WP) 100 gm
₹300₹400
Bayer Fame (Flubendiamide 480 SC) 100 ml
₹1800₹2280
Bayer Whip Super (Fenoxaprop Ethyl 9 EC) 500 ml
₹1012₹1210
Bayer Whip Super (Fenoxaprop Ethyl 9 EC) 1 lit
₹2005₹2400
Bayer Gaucho (Imidacloprid 600 FS 48%) 100 ml
₹435₹520
Bayer Raxil Easy(Tebuconazole 60 FS) 13.4 ml
₹90₹110
Bayer Raxil Easy(Tebuconazole 60 FS) 50 ml
₹290₹330
Bayer Belt Expert (Flubendiamide19.92%+Thiacloprid 19.92 SC) 100 ml
₹780₹989
Bayer Confidor (Imidacloprid17.8%) 100 ml
₹320₹400
Lara-909 (Chloro 50%+Cyper 5% EC) 1 lit
₹810₹825
Lara-909 (Chloro 50%+Cyper 5% EC) 500 ml
₹435₹435
Lara-909 (Chloro 50%+Cyper 5% EC) 250 ml
₹245₹250
Bavistin (Carbendazim 50% WP) 250 gm
₹380₹392
Bayer Aliette(Fosetyl Al 80% WP) 250 gm
₹600₹750
Bayer Admire (Imidachloprid 70%) 150 gm
₹1425₹1700
Bayer Fame (Flubendiamide 480 SC) 50 ml
₹910₹1160
Melody Duo (Iprovalicarb 5.5%+Propineb 61.25%WP) 1 kg
₹2185₹2470
Melody Duo (Iprovalicarb 5.5%+Propineb 61.25%WP) 800 gm
₹1770₹2020
Bayer Movento Energy 240 SC 100 ml
₹370₹430
Bayer Movento Energy 240 SC 250 ml
₹845₹960
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 250 gm
₹2070₹2400
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 500 gm
₹4020₹4600
Bayer Regent Gold (Fipronil 18.87% SC) 250 ml
₹1320₹1360
Bayer Regent Gold (Fipronil 18.87% SC) 500 ml
₹2560₹2670
Bayer Solomon (Cyfluthrin+Imidacloprid) 1 lit
₹2750₹3250
Bayer Solomon (Cyfluthrin+Imidacloprid) 500 ml
₹1440₹1650
Bayer Regent Ultra (Fipronil 0.6% Gr) 1 Kg
₹210₹280
UPL Sweep Power(Glufosinate Ammonium 13.5%) 1 lit
₹550₹550
Kill- X (Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹525₹700
Kill- X (Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹525₹700
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 1 kg
₹8000
Decis 2.8 (Deltamethrin 2.8 EC) 500 ml
₹350₹355
Score(Difenconazole 25 EC) 250 ml
₹1150₹1196
Iris (Aciflor 16.5% + Clodinafop 8% EC) 1lt
₹1600₹1700
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 g)
₹4210₹6350
MH Coragen (Rynaxypyr) 300 ml
₹3953₹5381
Carina (Profenofos 50% EC) 1Lt
₹770₹870
Carina (Profenofos 50% EC)500ml
₹416₹450
Rocket (Profenophos 40% + Cypermethrin 4% EC) 250 ml
₹235₹325
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 Gms)
₹4210₹6350
Panaca M-45(Mancozeb 75% WP) 1 Kg
₹255₹350
Cover Liquid (Rynaxypyr) 150 ml
₹2000₹2710
Dhanteam (Tricyclazole 75% WP) 120 g
₹210₹300
Vitavax Power (Carboxin + Thiram) 100 g
₹220₹246
MP - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 g
₹350₹551
Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
₹815₹1211
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
Dhanuka Vitavax Power (Carboxin + Thiram) 250 g
₹520₹526
Weedmar Super (2-4-D Amine Salt 58% SL) 1 Ltr
₹335₹471
Dhanuka Fax (Fipronil 0.3% Gr) 5 Kg
₹390₹480
Bayer Aliette(Fosetyl Al 80% WP) 500 gm
₹1150₹1420
Dhanuka FAX (Fipronil 5% SC) 250 ml
₹280₹325
Coragen (Rynaxypyr) 300 ml
₹3953₹5381
Index 250 g
₹395₹400
Index 100 g
₹200₹220
Equation Pro 200 ml
₹1015₹1098
Equation Pro 100 ml
₹530₹554
ರಿಮನ್ (ನೊವಾಲುರಾನ್ 10% ಇಸಿ) 500 ಎಂ.ಎಲ್
₹1850₹2000
ರಿಮನ್ (ನೊವಾಲುರಾನ್ 10% ಇಸಿ) 1000 ಎಂ.ಎಲ್
₹3650₹3900
Syngenta Ampligo (Chlorantraniliprole 09.30% + Lambda Cyhalothrin 04.60% ZC) 500 ml
₹4525₹4849
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 500 ml
₹1400₹1600
Dhanuka EM 1 (Emamectin) 500 Gm
₹1550₹1972
Kasu - B 3L (Kasugamycin) 500 ml
₹525₹600
Kasu - B 3L (Kasugamycin) 1 ltr
₹1000₹1178
Tata TAKUMI (Flubendiamide 20% WDG) (250 Gm)
₹1825₹2100
ಮ್ಯಾಟ್ಕೊ 500 (ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64%) 1000 ಗ್ರಾಂ
₹1190₹1320
DOW GOAL (Oxyfluorfen 23.5% EC) 500 ml
₹1160₹1200
EID Parry - Neemazal (Azadiractin 10000 PPM) 250 ml
₹545₹550
EID Parry - Neemazal (Azadiractin 10000 PPM) 500 ml
₹970₹1050
Econeem Plus 250 ml
₹545₹560
Econeem Plus 100 ml
₹230₹234
MH Coragen (Rynaxypyr) 30 ml
₹445₹579
MH Coragen (Rynaxypyr) 60 ml
₹835₹1097
MH Coragen (Rynaxypyr) 150 ml
₹1950₹2710
ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 50% + ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್) 100 ಗ್ರಾಂ
₹150₹150
RJ Dantotsu (Clothianidin) 100 g
₹1390₹1875
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 100Gm
₹750₹873
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
ಕಿಟಾಜಿನ್ (ಕಿಟಾಜಿನ್ 48% ಇಸಿ) 250 ಮಿಲಿ
₹285₹295
MH DOW DELEGATE (Spinetoram 120 SC) 180 ml
₹1800₹2124
Taqat(Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 500 gm
₹660₹680
Score(Difenconazole 25 EC) 100 ml
₹511₹518
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 250Gm
₹1650₹2130
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (250 g)
₹2135₹3200
Sumitomo Danitol (Fenpropathrin 10 % EC) 500 ml
₹375₹425
RJ Bayer Antracol (Propineb 70% WP) 1 Kg
₹655₹800
RJ Confidor Super (Imidacloprid 30.5 % SC) 250 ml
₹1260₹1560
Bayer Regent (Fipronil 5% SC) 500 ml
₹715₹840
Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 % EC) 500 g
₹1050₹1505
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP-1000 g
₹760₹875
Sumitomo Danitol (Fenpropathrin 10 % EC) 1Ltr
₹620₹810
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP-250 g
₹230₹275
TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 100Gm
₹750₹870
ಧನುಕಾ ಫಾಕ್ಸ್ (ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 5% ಎಸ್‌ಸಿ) 1 ಎಲ್ಟಿಆರ್
₹960₹1221
Keefun (Tolfenpyrad 15% EC) 100 ml
₹350₹380
ರಾಕೆಟ್ (ಪ್ರೊಫೆನೋಫೋಸ್ 40% + ಸೈಪರ್‌ಮೆಥ್ರಿನ್ 4% ಇಸಿ) 500 ಮಿಲಿ
₹421₹584
ರಾಕೆಟ್ (ಪ್ರೊಫೆನೋಫೋಸ್ 40% + ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 4% ಇಸಿ) 1 ಲೀಟರ್
₹760₹1115
Bayer Regent (Fipronil 5% SC) 1 lit
₹1400₹1640
Dhanuka OMITE (Propargite 57% EC) 500 ml
₹715₹791
Bayer Sencor (Metribuzin 70 WP) 500 gm
₹1350₹2000
Bayer Monceren  (Pencycuron 250 SC) 250ml
₹285₹350
Bayer Sivanto Prime (Flupyradifurone) 250 ml
₹800₹1040
Bayer Emesto Prime (Penflufen 240 FS) 100 ml
₹565₹800
Dhanuka Nabood (CARFENTRAZONE-Ethyl 40% DF)-20gm
₹235₹285
UP - Tata MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 gm)
₹195₹235
UP - Taqat (Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 250 gm
₹350₹438
UP - Taqat (Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 500 gm
₹660₹825
DuPont Galileo (Picoxystrobin 22.5%) 240 ml
₹1100₹1260
DuPont Galileo (Picoxystrobin 22.5%) 400 ml
₹1700₹2061
Contaf (Hexaconazole 5% EC) 1 lit
₹560₹651
Contaf (Hexaconazole 5% EC) 500 ml
₹300₹338
Contaf Plus (Hexaconazole 5 % SC) 1 lit
₹610₹735
Contaf Plus (Hexaconazole 5 % SC) 500 ml
₹325₹387
ಕಿಟಾಜಿನ್ (ಕಿಟಾಜಿನ್ 48% ಇಸಿ) 500 ಮಿಲಿ
₹520₹560
Bayer Luna Experience(Fluopyram 17.7%+ Tebuconazole17.7%SC) 250 ml
₹1550₹1760
Velum Prime 500 ml (Nematicide)
₹3700₹4500
Velum Prime 250 ml (Nematicide)
₹1950₹2500
ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 50% + ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್) 500 ಗ್ರಾಂ
₹580₹660
Roundup 500 ml
₹193₹225
Ishaan (Chlorothalonil) 500 gm
₹650₹660
Antracol (Propineb) 500 gm
₹345₹430
Crystal GUARD( Imazethapyr 10% SL) 1 lit
₹1050₹1600
Bavistin (Carbendazim 50% WP) 100 gm
₹160₹174
Blue Copper (Copper Oxy Cloride) 500 gm
₹325₹430
Bayer Regent (Fipronil 5% SC) 250 ml
₹365₹440
Bayer Confidor (Imidacloprid17.8%) 250 ml
₹750₹980
NOMINEE GOLD (Bispyribac Sodium 10% SC) 100ml
₹625₹835
Gold Service
Commando Rechargeable LED torch - CM007
₹1100₹1699
Offer Humic power Advanced powder 95% (250 g)
₹349₹500
Bio Starter (1 Kg)
₹170₹180
Bio Combi (1 Kg)
₹380₹395
MH Bio Starter (1 Kg)
₹170₹180
MH Bio Combi (1 Kg)
₹375₹395
Sumitomo Hoshi Ultra GA 0.001% 500ml
₹325₹530
Swarna Zn 12% EDTA 250 gm
₹310₹335
Calcium Nitrate (1 Kg)
₹105₹150
Shriram 13:0:45 (1 Kg)
₹159₹180
Shriram 12:61:00 (1Kg)
₹159₹170
Shriram 0:0:50 (1Kg)
₹140₹140
BioVita (Granular)
₹460₹600
BioVita(Ascophyllum nodosum) 250 ml
₹220₹270
Nutrifeed NPK 12:11:18 (1 kg)
₹120₹150
Basfoliar K 40 (1 kg)
₹890₹900
Basfoliar K 40 (500 gm)
₹465₹475
Basfoliar Kelp Premium (1 Ltr)
₹1450₹1550
Basfoliar Kelp Premium (500 ml)
₹750₹800
Basfoliar CabMag (1 Ltr)
₹899₹1200
Basfoliar CabMag (500 ml)
₹490₹650
Novatec Solub 21 (1 kg)
₹200₹250
Nutrifeed Boron 20% (500 gm)
₹180₹215
Nutrifeed Boron 20% (1 kg)
₹335₹380
Nutrifeed Boron 20% (250 gm)
₹130₹150
ಫ್ಲೋರೋಫಿಕ್ಸ್ (250 ಗ್ರಾಂ)
₹390₹590
ರೂಟ್ ಪವರ್ (200 ಗ್ರಾಂ)
₹200₹450
UPL SILWET GOLD % ( 100 ml)
₹210₹248
Hydrospeed Cab-Max (1 kg)
₹200₹250
Nutrifeed NPK (19:19:19) 1 kg
₹129₹180
Nutrifeed MAP (12:61:0) 1 kg
₹159₹225
Nutrifeed MKP (0:52:34) 1 kg
₹205₹250
Nutrifeed PN (13:0:45) 1 kg
₹159₹210
Nutrifeed Calcium nitrate (CaNO3) 1 kg
₹105₹125
Nutrifeed PS (0:0:50) 1 kg
₹140₹150
Ignite 500 ml
₹700₹1100
OPTIMUS 500 ml
₹500₹900
OPTIMUS 1 Ltr
₹900₹1700
Shriram 19:19:19 (1Kg)
₹139₹175
AGRINOS-AVESTA PRO (500 Gms)
₹900₹1300
Agricare NPK (19:19:19) 1 kg
₹129₹189
Agricare MAP (12:61:0) 1 kg
₹155₹230
Agricare MKP (0:52:34) 1 kg
₹205₹282
Agricare Calcium nitrate (CaNO3) 1 kg
₹94₹95
Agricare PN (13:0:45) 1 kg
₹159₹210
Agricare SOP (0:0:50) 1 kg
₹140₹168
Bayer Ambition 500 ml
₹560₹770
Bayer Ambition 1 lit
₹1090₹1499
ನಾಗಮೃತ (ಎನ್‌ಎಎ) 100 ಮಿ.ಲಿ.
₹55₹55
Godrej Vipul Booster 500 ml
₹248₹400
RJ- Prokissan Grade 2 (250 Gms)
₹340₹375
Sumitomo Progibb Easy 2.5 g
₹105₹116
Tata Solubor - 250 g
₹135₹135
Multiplex Pushti Chelated 10% Ca (100 g)
₹160₹170
MH TATA Solubor - 250 g
₹135₹135
MP- Prokissan Grade (250 Gms)
₹360₹375
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 250 ml
₹195₹275
Sugarcane Special (500 g)
₹450₹850
RJ Shriram 20:20:20 (1Kg)
₹155₹180
RJ - IPL Premium Phoster (PSB) 4 Kg
₹460₹535
IPL Premium VAM Shakti (VAM) 4 Kg
₹535₹655
RJ Godrej Vipul Booster 1 Lt
₹475₹700
Multiplex Pushti Chelated 10% Ca (250 g)
₹380₹385
MP- Prokissan Grade (500 Gms)
₹700₹750
Super Sero (500 gm)
₹450₹650
ನ್ಯೂಟ್ರೋ-ಜೆಲ್ 150 ಗ್ರಾಂ
₹450₹550
AllStar 250 g
₹349₹480
RJ FERTIS WG (Sulphur 90% Powder) 3 kg
₹400₹510
Bayer Ethrel(Ethephon) 500 ml
₹1100₹1320
Bayer Ethrel(Ethephon) 1 Lt
₹2100₹2510
Bloomer 50ml
₹350₹450
Wetsil Plus (Spreader/Sticker/Penetrator) 100ml
₹210₹280
Nutribuild Chelated Zn EDTA 12 % (250 g)
₹265₹290
NutriPro Grade 2 - 250 g
₹225₹350
NutriPro Grade 2 - 500 g
₹425₹650
NutriPro Grade 4 - 250 Gm
₹225₹350
NutriPro Grade 4 - 500 Gm
₹425₹650
NutriPro 20 % Boron 500 g
₹185₹250
NutriPro 20 % Boron 1 Kg
₹335₹430
RJ Godrej Vipul Booster 250 ml
₹150₹210
Swarna Zn 12% EDTA 500 gm
₹620₹640
Ruby Fe 12% EDTA 250 g
₹310₹325
ಸುಮಿತೊಮೋ ಹೋಷಿ ಜಿಎ 0.001% 500 ಮಿ.ಲಿ.
₹325₹480
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 1 Lt
₹650₹900
ಕೋರಮಂಡಲ್ ಗ್ರೋಮೋರ್ 19:19:19 (1 ಕಿ.ಗ್ರಾ.)
₹139₹193
ಕೋರಮಂಡಲ್ ಗ್ರೋಮೋರ್ 12:61:0 (1 ಕಿ.ಗ್ರಾ.)
₹164₹222
ಕೋರಮಂಡಲ್ ಗ್ರೋಮೋರ್ 13:0:45 (1 ಕಿ.ಗ್ರಾ.)
₹164₹212
MH Coromandel Gromor 13:0:45 (1 Kg)
₹164₹212
ಕೋರಮಂಡಲ್ ಗ್ರೋಮೋರ್ 0:52:34 (1 ಕಿ.ಗ್ರಾ.)
₹229₹280
ಕೋರಮಂಡಲ್ ಗ್ರೋಮೋರ್ 0:0:50 (1 ಕಿ.ಗ್ರಾ.)
₹149₹155
MH Coromandel Gromor 0:0:50 (1 Kg)
₹149₹155
ಕೋರಮಂಡಲ್ ಗ್ರೋಮೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ (1 ಕಿ.ಗ್ರಾ.)
₹115₹140
Stelar (Giberellic Acid 0.001%) 1000 ml
₹480₹885
RJ FERTIS WG (Sulphur 90% Powder) bulk 30 kg Drum
₹3400₹4468
RJ FERTIS WG (Sulphur 90% Powder) 30 kg (10 packets) Drum
₹3500₹5100
RJ FERTIS WG (Sulphur 90% Powder) bulk 15 kg Bucket
₹1900₹2400
BioVita(Ascophyllum nodosum) 500 ml
₹460₹492
BioVita(Ascophyllum nodosum) 1 Lt
₹850₹936
Shriram Saathi (0:52:34) 1 Kg
₹205₹240
MH TATA Bahaar - 1000 ml
₹850₹1025
19-19-19 (1 Kg)
₹129₹200
Gainexa ( Ortho Silicicacid 2%) 250 ml
₹300₹620
13:0:45 (1 Kg)
₹159₹175
UPL SILWET GOLD % ( 500 ml)
₹815₹1090
ASATAF (Acephate 75% SP)  1 Kg
₹875₹1010
ASATAF (Acephate 75% SP) 500 gm
₹450₹515
Clinton (Glyphosate 41% SL) 1 Lit
₹330₹455
RJ- Prokissan Grade (500 Gms)
₹700₹750
Stomp Xtra (700 ml)
₹575₹602
ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊಟಾಪ್ (ಪೈರಾಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ + ಮೆಟಿರಾಮ್) 600 ಗ್ರಾಂ
₹1150₹1416
Tata Solubor - 500 g
₹195₹240
Agricare Boron 20% - 1 Kg
₹349₹495
UP-Prokisan Grade (500 Gms)
₹700₹730
Jai Kisaan Zn EDTA (12% Zn) - 250 gm
₹220₹220
Jai Kisaan Zn EDTA (12% Zn) - 500 gm
₹410₹415
Jai Kisaan Fe EDTA (12% Fe) - 250 gm
₹220₹225
Jai Kisaan Fe EDTA (12% Fe) - 500 gm
₹420₹425
Basfoliar Kelp O SL (500 ml)
₹750₹773
Basfoliar Kelp O SL (1 Ltr)
₹1450₹1514
Hydrospeed Cab-Max (1 kg)
₹185₹189
Basfoliar CabMag (1 Ltr)
₹899₹1050
Basfoliar CabMag (500 ml)
₹490₹546
Power Grow Sulphur 90G (Sulphur 90% Powder) 3kg
₹325₹600
Power Grow Sulphur 90G (Sulphur 90% Powder) 30 kg Drum
₹3000₹6000
Jai Kisaan Atom - 61 (12:61:00) - 1 kg
₹159₹200
Jai Kisaan Boon - 45 (13:00:45) - 1 kg
₹159₹160
Power Grow Bhumika 4 Kg
₹440₹810
MH - Mahadhan WSF NPK (19:19:19) - 1 Kg
₹129₹200
MH -Mahadhan WSF MAP (12:61:00) - 1 Kg
₹159₹190
MH -Mahadhan WSF MKP (00:52:34)  - 1 Kg
₹205₹225
MH -Mahadhan WSF KNO3 (13:00:45) - 1 Kg
₹159₹175
MH -Mahadhan WSF SOP (00:00:50) - 1 Kg
₹130₹135
MH -Mahadhan WSF Calcium Nitrate - 1 Kg
₹105₹150
Power Grow Sulphur 90G (Sulphur 90% Powder) 500 g
₹75₹125
Power Grow Sulphur 90G (Sulphur 90% Powder) 1 kg
₹125₹200
ಟಾಟಾ ಬಹಾರ್ - 500 ಮಿ.ಲಿ.
₹450₹610
ವೆಜ್ ಸ್ಟಾರ್ (500 ಗ್ರಾಂ)
₹340₹550
RJ Bayer Planofix (AAA 4.5%) 100 ml
₹90₹130
ಪವರ್ ಜೆಲ್ - ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶ (500 ಗ್ರಾಂ)
₹400₹650
Super Sona (250 g)
₹350₹500
Agro+ Advance (100+100)
₹100₹100
Amul Rumisoo (1 Kg) Cattle Feed
₹120₹120
Amul Ferti Boost (210 Gm) Cattle Feed
₹250₹315
ಗ್ಲೇಡಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಂಪ್ ಜಿಎಲ್ 108 (12*8)
₹2900₹4500
ಗ್ಲೇಡಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಂಪ್ ಜಿಎಲ್ 1012 (12*12)
₹3200₹5000
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 11*15 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹1500₹2000
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 17*24 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹3100₹3500
SPRAYWELL 6 H.P. DIESEL POWER WEEDER
₹65000₹90000
Sunlord - 12*8 Agricultural Battery Pump 16 Ltr.
₹2800₹4000
Sunlord - 12*12 Agricultural Battery Pump 16 Ltr.
₹3200₹4500
Sunlord Double Motor Battery Pump 12*14 (20 Ltr)
₹3700₹4500
Tarplus Sheet 7*11 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹750₹1100
Tarplus Sheet 30*40 (Tadpatri) Black
₹6400₹10000
HDPE Lay Flat Tube 63 mm 2.5" 60 mtr Roll (270 Gsm)
₹1250₹1450
HDPE Lay Flat Tube 75 mm 3" 60 mtr Roll (270 Gsm)
₹1450₹1700
HDPE Lay Flat Tube 90 mm 3.5" 60 mtr Roll (270 Gsm)
₹1650₹1950
HDPE Lay Flat Tube 110 mm 4" 60 mtr Roll (270 Gsm)
₹2100₹2400
RSR Power Sprayer 4 Stroke Petrol Pump (25 Ltr)
₹8500₹12000
Neptune Rocker Sprayer (with 3M Delivery pipe + 3Ft SS Lance)
₹3999₹8000
Sunlord Power Sprayer 2 stroke Power sprayer (25Ltr)
₹6500₹7000
Tarplus Sheet 30*40 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹6400₹10000
KK Sprayer - 708(AL2) - 2 Stroke (Petrol)
₹6500₹13000
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 11*17 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹1550₹2200
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 11*10 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹1000₹1500
Hymatic Mist Blower Gun for Battery Sprayer
₹1300₹2000
Growit Mulching Sheet 25micron 400 mtr. Roll (Width 4 Feet)
₹1900₹2340
Chintu Rechargeable Headlight
₹700₹750
KK Gun 2 FT Straight Brass
₹260₹300
Hymatic Power Sprayer 2 stroke Petrol (25 Ltr)
₹6500₹7000
Hymatic Plus Double Motor Battery Pump 12*12 (20 Ltr)
₹3700₹4500
Hymatic Power Sprayer 4 Stroke Petrol (25 Ltr)
₹8500₹10000
Tarplus Sheet 18*27 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹3000₹4400
KK HTP Hose pipe 10mm 100mtr
₹6700₹7500
KK - Brush Cutter BC 8634 (4 Stroke)
₹18375₹22000
KK - Baffle Paddy/ Rice Guard ( Black)
₹1160₹1200
KK - Blade- Circular Saw - 8" x 60T (TCT)
₹450₹650
KK Brush cutter (KK-BC-8640)
₹17460₹25000
Sunking pro 400
₹2699₹2699
KK - Blade Circular Saw 10" x 100T (TCT)
₹700₹800
ಪಿಹೆಚ್‌ಐ 86 ಎಂ 84 ಬಜಾರಾ (1.5 ಕೆಜಿ) ಬೀಜ
₹575₹630
RJ VNR - Simran Brinjal (10 g) Seed
₹150₹176
RJ VNR - Chilli 109 (10 g) Seed
₹380₹576
RJ VNR - Chilli Rani 332 (10 g) Seed
₹400₹576
Seminis - Cabbage Green Challnger (10 g) Seed
₹210₹215
ಸೆಮಿನಿಸ್ - ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೀತಾರಾ ಗೋಲ್ಡ್ (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹470₹660
MH Seminis - Bean Falguni (500 Gms) Seed
₹375₹498
MH Seminis - Cabbage Green Challnger (10 g) Seed
₹210₹215
ವಿಎನ್ಆರ್ - ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಾಣಿ 332 (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹400₹560
MH VNR - Kumud Cucumber (10 g) Seed
₹165₹216
MH VNR - Alok Sponge Gourd (50 Gms) Seed
₹200₹248
ಸೆಮಿನಿಸ್ - 4884 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (1500 ಬೀಜಗಳು) ಬೀಜ
₹320₹406
ಸೆಮಿನಿಸ್ - ಸೀತಾರಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1500 ಬೀಜ
₹360₹454
ಎಂಎಹೆಚ್ ವೈ ವರದ (ಎಂಜಿಹೆಚ್ -4) ಸೋರೆಕಾಯಿ (50 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹210₹309
MAHY 8 (MHBG-8) Bottle Gourd (50 g) Seed
₹200₹322
ಎಮ್ ಎಚ್ ಸಿಪಿ- 310 (ತೇಜ -4) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹350₹546
MH - UPL OP PEAS GS-10 (1 Kg) Seed
₹275₹390
Seminis - Chilli Sitara Gold (10 g) Seed
₹470₹613
Seminis - Cauliflower Girija (10 Gms) Seed
₹300₹420
ವಿಎನ್ಆರ್ - ಆಕಾಶ್ ಹಾಗಲಕಾಯಿ (50 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹450₹720
MH Syngenta Augasta watermelon (50 g) Seeds
₹800₹1160
UPL - F1 HYB Okra Venus (250 g) Seed
₹775₹1161
MH Sagar King watermelon seed 50gms
₹1450₹2100
ಎಮ್ಹೆಚ್ ಅಕ್ಸೆನ್ ಹೈವೆಜ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಶೈನಿ (25 ಗ್ರಾಂ)
₹500₹656
ಆಕ್ಸೆನ್ ಹೈವೆಜ್ ಪ್ರೈಡ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹520₹619
MH Ankur Hybrid Ridge Gourd Latika (50g)
₹290₹425
Seminis - Sitara Chilli (1500 seeds)
₹360₹454
Advanta Makkhan Grass Fodder(1Kg) Seed
₹600₹600
ಯುಪಿಎಲ್ - ಎಚ್‌ವೈಬಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಲಾವಣ್ಯ (250 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹950₹1348
UPL - HYB Okra Mona 002 (250 g) Seed
₹500₹875
ಸೆಮಿನೀಸ್ ಎಲೆಕೋಸು - ಸಂತ (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹215₹296
ವಿಎನ್ಆರ್ - 28 ಹಾಗಲಕಾಯಿ (50 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹435₹640
RSR - Double Motor Battery Pump (20 Ltr)
₹3700₹4000
ಯುಪಿಎಲ್ - ಎಚ್‌ವೈಬಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ (50 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹460₹600
MH UPL - HYB Okra Taj 042 (250 g) Seed
₹900₹1283
ವಿಎನ್ಆರ್ - ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 109 (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹380₹494
ಬೇಯರ್ ಯುಎಸ್ 6214 ಹಾಗಲಕಾಯಿ 250 ಬೀಜ
₹500₹625
Swati - Maharani Cucumber (50 g) Seed
₹160₹225
ನನ್ಹೆಮ್ಸ್ - ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (7000 ಬೀಜಗಳು)
₹1550₹2370
Nunhems - Samrat Okra 3500 Seeds
₹800₹1320
ನನ್ಹೆಮ್ಸ್ - ಸರ್ತಾಜ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (7000 ಬೀಜಗಳು)
₹1175₹1630
Nunhems - Madhubala Watermelon (30 g) Seed
₹650₹925
Nunhems - Don Cucumber (250 Seeds) Seed
₹160₹220
ನನ್ಹೆಮ್ಸ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಯುಎಸ್ 730 (1500 ಬೀಜಗಳು) ಬೀಜ
₹420₹510
3X Shutter Combo
₹1199₹2370
5X Shutter Combo
₹1799₹3950
2.5X Mandoz Combo
₹699₹985
3X Mandoz Combo
₹859₹1155
5X Mandoz Combo
₹1399₹1925
3X Cruzer Combo
₹849₹1440
5X Cruzer Combo
₹1399₹2400
3X MH Kill X Combo
₹1449₹2100
5X MH Kill X Combo
₹2399₹3500
3X Kill X Combo
₹1449₹2100
5X Kill X Combo
₹2399₹3500
3X Mento Combo
₹899₹1560
5X Mento Combo
₹1399₹2600
3X MH Mento Combo
₹899₹1560
5X MH Mento Combo
₹1399₹2600
3X Amaze - X Combo
₹889₹1800
5X Amaze - X Combo
₹1429₹3000
3X Madrid Combo
₹429₹720
5X Madrid Combo
₹749₹1200
3X Panaca M-45 Combo
₹729₹1050
5X Panaca M-45 Combo
₹1149₹1750
Agrostar saving combo
₹699₹1300
3X Power Gel Combo
₹699₹1950
5X Power Gel Combo
₹1049₹3250
3X New Florofix combo
₹899₹1770
5X New Florofix combo
₹1399₹2950
3X Humic power combo
₹599₹1500
5X Humic power combo
₹999₹2500
3X Bloomer Combo
₹799₹1350
5X Bloomer Combo
₹1049₹2250
3X Power Grow Bhumika Combo
₹1199₹2550
5X Power Grow Bhumika Combo
₹1899₹4250
3X Root Power Combo
₹499₹1350
5X Root Power Combo
₹799₹2250
3X Stelar Combo
₹1299₹2655
5X Stelar Combo
₹1999₹4425
1.5X Stelar 500 ml Combo
₹649₹1410
2.5X Stelar Combo
₹1099₹2240
3X Sugarcane Special Combo
₹1049₹2550
5X Sugarcane Special Combo
₹1599₹4250
3X Super Sero Combo
₹999₹1950
5X Super Sero Combo
₹1499₹3250
3X Super Sona Combo
₹899₹1500
5X Super Sona Combo
₹1199₹2500
3X Wetsil Plus Combo
₹599₹840
5X Wetsil Plus Combo
₹899₹1400
2.5X Sulphur 90G 1 kg Combo
₹300₹500
3X Sulphur 90G 1 kg Combo
₹349₹600
Combo- Commando Torch + Mobile Charging Stand
₹1250₹2199
Tomato 1st Spray Kit-RJ
₹1170₹1365
Tomato Transplanting Kit-MP
₹900₹1175
Tomato Transplanting First Kit for Spray 1-MP
₹800₹1212
Cotton Care Finisher Kit-MH
₹1400₹1831
ALL ROUNDER COTTON KIT (SUCKING PEST) MH
₹1100₹1311
Cotton Flowering combo 1-GJ
₹1050₹1385
Cotton Flowering combo 2-GJ
₹1000₹1600
Chilli Transplanting Kit -2- MP
₹900₹1175
Chili First Spray Kit (Main Field)-MP
₹800₹1071
Chili First Spray Kit (Main Field)- Second Spray-MP
₹920₹1230
Chilli 2nd Spray Kit-20-30 Day-RJ
₹1470₹1737
Gladiator Pump (12*8) + Root Power 200 gm Combo
₹3200₹5400
Gladiator Pump  (12*12) + Root Power 200 gm Combo
₹3400₹5900
Paddy Weed Control combo
₹725₹725
Tomato Spray 2-MP
₹1025₹1149
BASF Tynzer (Topramezone 336 G/l w/w SC) 30 ml + Free Flux 500 gm
₹1625₹1929
Soybean Herbicide- MH
₹1860₹2555
Gladiator 12*8 + Commando + Tarplus 11*15
₹4599₹8199
Gladiator 12*8 + Commando + Tarplus 17*24
₹6599₹9699
Onion- Weed Management- MH
₹1300₹1545
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 20*24 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹3500₹4500
Tarplus Sheet 28*32 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹5000₹7500
Tarplus Sheet 28*32 (Tadpatri) Black
₹4800₹7500
TATA Agrico Khurpa - 4
₹105₹105
TATA Agrico Garden Tools Pruning Secateur
₹280₹404
TATA Agrico Garden Tools Hedge Shear
₹450₹626
TATA Agrico Garden Tools Garden Tool 4 Pcs. Set
₹550₹725
OKRA BHAROSA KIT-GJ
₹750₹1312
OKRA GROWTH SPRAY
₹870₹1205
OKRA soil conditioner- GJ
₹1050₹1230
Chili Nursery Spray Kit-MP
₹679₹972
PCI Fero-T Trap + Pectino(PBW) Lure Set of 2
₹105₹105
Combo - Gladiator 12*8 + 3 Allstar
₹3000₹5940
Combo - Gladiator 12*12 + 3 Allstar
₹3300₹6440
Cotton Post flowering combo-RJ
₹725₹1015
Tribati - Combo MP
₹2200₹3699
Paddy Suraksha combo-1- GJ
₹1540₹2000
Paddy Suraksha combo-2- GJ
₹1870₹2480
PUMP GLAD-1212-CN COMB
₹3400₹6000
PUMP GLAD-2IN1-CN COMBO
₹3500₹6500
PUMP GLAD-1208-CN COMB
₹3100₹5500
PUMP SUNLORD-1212-CN COMBO
₹3400₹5500
PUMP SUNLORD-1208-CN COMBO
₹3100₹5000
PUMP SUNLORD-DM-CN COMBO
₹3900₹5500
PUMP GLAD-1212-STELAR COMBO
₹3350₹5885
PUMP GLAD-2IN1-STELAR COMBO
₹3450₹6385
PUMP SUNLORD-1212-STELAR COMBO
₹3350₹5385
PUMP GLAD-1212-CP COMB
₹3350₹5790
PUMP GLAD-2IN1-CP COMBO
₹3450₹6290
PUMP GLAD-1208-CP COMB
₹3050₹5290
PUMP SUNLORD-1212-CP COMBO
₹3350₹5290
PUMP SUNLORD-DM-CP COMBO
₹3850₹5290
Coragen Mega Combo Kit
₹2909₹4060
Coragen Mini Combo Kit
₹1179₹1547
Coragen Mega Combo Kit
₹2909₹4060
Coragen Mini Combo Kit
₹1179₹1547
Ulala Mini Combo Kit
₹1699₹2485
Ulala Smart Deal
₹909₹1330
Ulala Mini Combo Kit
₹1699₹2485
Ulala Smart Deal
₹909₹1330
Ulala Mega Combo Kit
₹2899₹4300
Ulala Mega Combo Kit
₹2899₹4300
Coragen Mega Combo Kit
₹2809₹4480
Coragen Mini Combo Kit
₹1299₹1932
Ulala Mini Combo Kit
₹1749₹2820
Ulala Mega Combo Kit
₹4549₹8120
PCI Fero-T Trap + Pectino(PBW) Lure Set of 2
₹105₹105
Mustard Bharosa kit
₹950₹1285
Mustard Bharosa kit
₹1150₹1730
Combo - Tarplus & Torch
₹2550₹3899
Combo - Tarplus & Torch
₹2500₹3699
Cotton Sucking Pest Kit-I MP
₹1025₹1330
Coragen and micronutrient combo for Cotton & Soybean-MP
₹1225₹1472
MP Matar Bharosa kit 1
₹1050₹1261
MP Matar Bharosa kit 2
₹725₹915
Mustard Bharosa Kit
₹1350₹1710
Chilli Sampurn Suraksha Kit
₹990₹1435
White fly control combo- RJ
₹1980₹2802
Bharosa Combo Chilli- MP
₹650₹960
Kill X : Mandoz combo
₹800₹1235
Potato Combo with seed treatment
₹1475₹1848
Gavaran Kanda 1 acre combo-1
₹8900₹9745
Soil Application KIT
₹1710₹2495
Nutrition Spray Kit
₹820₹1125
Nutrition Spray Kit
₹1035₹1580
Nutrition Spray Kit
₹1035₹1580
Onion weed control combo
₹775₹1045
SUAGRCANE GROWER KIT
₹999₹1675
GROWER'S CHOICE KIT- PEAS & GRAM
₹900₹1710
4 X power grow Sulphur combo
₹10990₹24000
Mustard Combo
₹790₹1600
Cumin Combo
₹1490₹2450
Commando and Root power combo-MH
₹1200₹2149
Vikram Gold Solar LED Rechargeable Torch
₹1500₹1884
Potato Combo
₹699₹1230
Potato Combo
₹699₹1230
Fasal Vardhak KIT for MP-app
₹1695₹2650
Gehu ki Vradhi and Rogo ki Roktham ke liye kit
₹1275₹1725
2.5X Shutter Combo
₹999₹1975
ಪಹುಜಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ - ಹಾಗಲಕಾಯಿ 50 ಗ್ರಾಂ ಬೀಜಗಳು
₹430₹580
Kohinoor Watermelon - 1000 Seeds
₹1700₹2300
Namdhari NS 196 Cabbage 10 g Seed
₹210₹300
Seminis Tomato Ganesh - 3500 Seeds
₹360₹436
Swati Minaxi Cowpea - 500 Gram Seed
₹155₹200
ಜೆ.ಕೆ.ಕಾಜಲ್ ಬದನೆಕಾಯಿ - 10 ಗ್ರಾಂ ಬೀಜಗಳು
₹110₹155
ಬೇಯರ್ ಯುಎಸ್ 6214 ಹಾಗಲಕಾಯಿ 250 ಬೀಜ
₹500₹625
Kalash - Melody Watermelon 50 g Seed
₹1600₹2400
ಸೆಮಿನಿಸ್ - ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಾಲಿನಿ (800 ಬೀಜಗಳು) ಬೀಜ
₹520₹684
Kaveri Super Boss Research Hybrid Bajara 1.5 Kg Seed
₹500₹520
Ajeet Shweta Tur (2 Kg) seed
₹270₹280
Seminis Ansal Tomato (3500 Seeds) Seed
₹1250₹1450
Syngenta Rocky Tomato (10 gm) Seed
₹600₹730
ಸಿಂಜೆಂಟಾ ಒಹೆಚ್ -102 ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (250 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹600₹800
ರಾಶಿ ಶಿವಾನಿ - ಹೈಬ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (500 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹1850₹2040
MH Panchganga Gaurav Brinjal (10 g) Seed
₹90₹120
ನನ್ಹೆಮ್ಸ್ - ಕ್ರಾಂತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹400₹510
Nirmal Muskmelon 24 (50 Gm)
₹900₹1600
Nunhems Chilli - US 730 (1500 Seeds) Seed
₹420₹540
Acsen Hyveg Noor - Hyb Bitter Gourd (100 g) Seed
₹925₹1094
Swati Cucumber green (50 g) Seed
₹150₹215
ಯುಪಿಎಲ್ - ರಾಧಿಕಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (250 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹1400₹2000
ಅಂಕೂರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಶ್ರೇಯಾ (50 ಗ್ರಾಂ)
₹320₹493
Syngenta Indra Capsicum (1000 Seeds)
₹1650₹2300
F1 Maxx Watermelon (10000 Seeds) Seed
₹16500₹24250
F1 Maxx Watermelon (1000 Seeds) Seed
₹1700₹2425
Advanta Makkhan Grass Fodder(500 g) Seed
₹300₹320
Syngenta Lucky Cauliflower (2000 Seeds)
₹800₹900
Indo American Watermelon Patanagara (25Gm) Seed
₹230₹400
ಮಹೀ ವರದ್ (ಎಂಜಿಹೆಚ್ -4) ಸೋರೆಕಾಯಿ (50 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹210₹322
ಆಕ್ಸೆನ್ ಹೈವೆಗ್ ತಾನ್ಯಾ - ಹೈಬ್ ಒಕ್ರಾ (500 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹1850₹2550
Sagar King watermelon seed 50 g
₹1375₹2100
ಅಕ್ಸೆನ್ ಹೈವೆಜ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೀನಮ್ (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹400₹463
ಜೆಕೆ 7315 ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (250 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹750₹1050
Namdhari NS 295 Watermelon Seed (50 g)
₹320₹500
Suman 235 Watermelon (25 g) Seed
₹625₹1300
ಸೆಮಿನಿಸ್ ಎಲೆಕೋಸು ಇಂದೂ (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹235₹333
Swati - 01 Rajko 1-Sali (1 Kg) Seed
₹450₹600
Swati - 61 Rajko 3-Sali (2 Kg) Seed
₹1190₹1500
ಆಕ್ಸೆನ್ ಹೈವೆಗ್ ನೂರ್ - ಹೈಬ್ ಹಾಗಲಕಾಯಿ (50 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹500₹570
Acsen Hyveg Amogh - Hyb Bottle Gourd (25 g) Seed
₹95₹118
Hyveg Coriander Kasturi (1 Kg) Seeds
₹250₹457
Acsen Hyveg Chitra - Hyb Cucumber (25 g) Seed
₹480₹804
VNR - Chilli Rani 332 (10 g) Seed
₹400₹560
Jindal Light Red Gavran (Onion) 500g Seeds
₹1970₹1980
MH Dekalb - P9150 Maize (5 Kg) Seeds
₹1620₹1620
Acsen Hyveg Rajdhani - Hyb Okra (500g) Seeds
₹1650₹2625
Syngenta Sugar Queen (Watermelon) 1000 Seeds
₹2000₹2300
Kaveri - Maize K-50 (Yellow) (4 Kgs) Seed
₹1240₹1600
Suman 235 Watermelon (50 g) Seed
₹1250₹2600
ವಿಎನ್‌ಆರ್ - ಮಂಜುಶ್ರೀ ಬದನೆಕಾಯಿ (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹100₹325
Kaveri Maize Yellow KMH 218+ (4 Kg) Seed
₹760₹1050
ಪಯೋನೀರ್ ಪಿ 3501 ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ (3.5 ಕೆಜಿ)ಬೀಜ
₹1515₹1600
Welcome 764 Cauliflower (10gm seed)
₹450₹640
Welcome Cabbage Dollar (10 g ) Seed
₹230₹300
UPL - Navya Okra (250 g) Seed
₹950₹1470
Nunhems Singham Okra - 3500 Seeds
₹850₹1380
Clause Madhuri Cauliflower (100 gm) Seeds
₹3600₹7200
ನನ್ಹೆಮ್ಸ್ ಸಿಂಘಮ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ - 7000 ಬೀಜಗಳು
₹1650₹2540
Clause Cucumber Shyam - 25 gs Seed
₹350₹500
Acsen Hyveg Kaavya - Hyb Brinjal (10 g) Seed
₹110₹125
KnownYou - Melon (Musk) Kundan (50 g) Seed
₹2500₹2650
East West Ridge Gourd Naga (50 Gms) Seeds
₹559₹799
Acsen Hyveg Hyb Chilli 78 (10 Gms) Seeds
₹450₹675
Syngenta S 6668 plus Maize (3.6 Kg) Seed
₹1480₹1775
PHI - P3502 Maize (3.5 Kg) Seeds
₹930₹1000
Advanta Makkhan Grass Fodder(250 g) Seed
₹150₹175
Seminis SVOK 5151 (Okra) 250 g Seeds
₹900₹1111
Nunhems Shivansh Okra - 3500 Seeds
₹1400₹1760
Indo US Royal Red (Onion) 500g Seeds
₹2000₹2700
ವಿಎನ್ಆರ್ - ಆಕಾಶ್ ಹಾಗಲಕಾಯಿ (50 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹475₹680
ವಿಎನ್ಆರ್ - 28 ಹಾಗಲಕಾಯಿ (50 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹435₹640
VNR - Sarita Bottle Gourd (50 g) Seed
₹215₹273
ವಿಎನ್‌ಆರ್ - 38 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹420₹608
VNR - Kumud Cucumber (10 Gms) Seed
₹175₹216
VNR - Aarti Ridge Gourd (50 g) Seed
₹450₹640
VNR - Alok Sponge Gourd (50 Gms) Seed
₹190₹296
Sungro 143 BRINJAL (10 g) Seed
₹120₹168
Sungro 5005 CABBAGE (10 g) Seed
₹180₹224
ಸಿಂಜೆಂಟಾ ಶುಗರ್ 75 ಸಿಹಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ (1 ಕೆಜಿ) ಬೀಜ
₹2700₹3550
East West HYB Sweet Corn Golden Cob (500 g) Seeds
₹1225₹1610
Acsen Hyveg Sultan - Hyb Okra (500 g) Seed
₹1600₹1813
Indo American Bitter Gourd Indam Kohinoor (50Gms) Seeds
₹450₹680
Nunhems Shivansh Okra - 7000 Seeds
₹2600₹3500
Shriram Bioseed Brinjal Radhika (10 g) Seeds
₹110₹150
Shriram Bioseed Brinjal Triveni (10 g) Seeds
₹100₹150
Kalash HYB Bitter Gourd KSP - 1423 Trisha (50 Gms) Seeds
₹600₹800
Kalash HYB Brinjal KSP -1013 Chanakya (10 g)Seeds
₹95₹130
Kalash HYB Watermelon KSP - 1434 Candy (50 g) Seeds
₹1500₹2600
Kalash HYB Pumpkin KSP - 1273 Parimal (50 Gms) Seeds
₹325₹425
Seminis - Cucumber Malini (300Seeds) Seed
₹210₹261
Seminis HYB Cabbage wonder ball (10 g) seeds
₹210₹265
Nunhems - Sarvottam Okra (1400 seeds)
₹1850₹2460
Nunhems - Aastha Watermelon (1000 Seeds) Seed
₹950₹1255
East West-Nazia Cucumber (25 g) Seeds
₹600₹735
Kalash Muskmelon Khushbu (50 gm) Seeds
₹585₹800
Crystal TILT (Propiconazole 25% EC) 250 ml
₹375₹375
Seminis HYB Tomato Saksham ( 10 g ) Seeds
₹360₹512
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
Seamons-Bahubali HYB Watermelon (50 gm) seeds
₹1600₹4050
VNR Hybrid Chilli 305 (10 Gms) Seeds
₹380₹576
Seminis-Abhishek Bitter Gourd (50 Gms) Seeds
₹500₹695
Namdhari HYB Okra NS862 (250 Gms) Seeds
₹775₹1300
UPL - F1 HYB Okra Venus Plus (250 g) Seed
₹775₹1208
UPL - HYB Okra Taj 042 (250 g) Seed
₹900₹1225
UPL - HYB Okra Mona 002 (250 g) Seed
₹400₹1283
UPL HYB CABBAGE Border -777 (10 Gms) Seed
₹265₹340
UPL - HYB Cabbage Euro -2 (10 g) Seed
₹241₹278
UPL-HYB Cauliflower GS-85 (Improved) (10Gms) Seed
₹850₹945
RJ INDOFIL M-45 (Mancozeb) 1 Kg
₹300₹440
Stelar (Giberellic Acid 0.001%) 500 ml
₹250₹470
KK HTP Tractor Pump KK-30-CI3
₹6100₹6800
KK Hose 8.5mm 100m
₹5500₹6500
KK Hose 8.5mm 50m
₹2600₹3000
KK HTP Tractor pump KK-53-CI3
₹7350₹8000
Acsen Hyveg Tabassum - Hyb Watermelon (50 g) Seed
₹415₹511
Bayer Aliette(Fosetyl Al 80% WP) 1 kg
₹2250₹2760
VNR - Aarti Ridge Gourd (50 g) Seed
₹450₹640
Nunhems - Madhuri Watermelon (1000 seeds)
₹720₹1000
KK HTP Tractor pump KK-53-CI3
₹8400₹9000
KK HTP Tractor pump KK-45-CI3
₹7000₹7500
ರೂಟ್ ಪವರ್ (200 ಗ್ರಾಂ)
₹175₹450
Neelam 51 Veg Guar (500 g) Seed
₹240₹390
ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಪವರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೌಡರ್ 95% (250 ಗ್ರಾಂ)
₹349₹500
Techno - Z (Sulphur 67% + Zinc 14%) 4 Kg
₹725₹856
Noble-Krishna Walermelon (50 Gms) Seeds
₹1340₹1500
ನನ್ಹೆಮ್ಸ್ - ಅಮಾನ್ಶ್ರಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ (500 ಬೀಜಗಳು) ಬೀಜ
₹1150₹1535
Sunlord - Double Motor Battery Pump (20 Ltr)
₹3700₹4500
Seedpro-High Rise Bajara (1.5Kg) Seeds
₹380₹550
Seedpro -Erect Tal (0.500 Kg) Seeds
₹220₹325