ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Yellow-brown spotting
Brown root disease also known as 'Stump Rot;' is mostly associated with rotting stumps of shade trees in the plantation; Disease spreads by means of root contact; Internal portion of rot shows dark brown to black wavy lines;
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು