ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Black sooty mould on upper side of lower leaves.
Secondary symptoms - Aphids feed on the underside of leaves & centre of the cabbage head. Honeydew (a sugary liquid) secretion with mould growth is also observed.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು