క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
All protection
Fruit fly; larval attack; powdery mildew and leaf spotting.
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు