క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Crop drying off
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు
RJ Dantotsu (Clothianidin) 100 g
₹1390₹1875
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 250Gm
₹1650₹2130
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (250 g)
₹2135₹3200
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 g)
₹4210₹6350
టోకెన్ 20 ఎస్జి (డైనేటోఫురాన్ 20 % ఎస్జి) 50 గ్రాములు
₹400₹452
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 50Gm
₹400₹452
TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 100Gm
₹750₹870
Bayer Regent (Fipronil 5% SC) 1 lit
₹1400₹1640
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 100Gm
₹750₹873
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (150 గ్రాములు)
₹1400₹1935
ధనుకా ఫాక్స్ (ఫిప్రోనిల్ 5% ఎస్సీ) 1 లీటర్
₹960₹1221
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (30 గ్రాములు)
₹300₹405
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (250 గ్రాములు)
₹2135₹3200
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 Gms)
₹4210₹6350
RJ TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (250 g)
₹425₹560
RJ TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
Bayer Regent (Fipronil 5% SC) 500 ml
₹715₹840
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (60 గ్రాములు)
₹575₹780
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
₹1400₹1713
Dhanuka FAX (Fipronil 5% SC) 250 ml
₹280₹325
Dhanuka Fax (Fipronil 0.3% Gr) 5 Kg
₹390₹480
టాటా మాణిక్ (అసిటమాప్రిడ్ 20 % ఎస్పి)(250 గ్రాములు)
₹425₹560
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹300₹405
Dhanuka FAX (Fipronil 5% SC) 500 ml
₹529₹626
TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
టాటా మాణిక్ (అసిటమాప్రిడ్ 20 % ఎస్పి)(100 గ్రాములు)
₹195₹205
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹475₹696