క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
All protection
Common protection issues-Brown hopper attack; Stem borer attack; Blast disease; False smut; Leaf Blight; Brown spot; Case worm
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 50Gm
₹400₹452
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
₹1400₹1713
స్ప్రింట్ (మాంకోజెబ్ 50 % + కార్బెన్డజిమ్ 25% డబుల్ల్యు ఎస్) 250 గ్రాములు
₹350₹357
RJ-Cover Liquid (Rynaxypyr) 60 ml
₹900₹1097
RJ-Cover Liquid (Rynaxypyr) 150 ml
₹2000₹2710
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 250Gm
₹280₹300
RJ-Kasu - B 3L (Kasugamycin) 250 ml
₹280₹338
టాటా టాకుమీ (ఫ్లూబెండమైడ్ 20 % డబుల్ల్యుడిజి) (100 గ్రాములు)
₹775₹845
కవర్ లిక్విడ్ (రైనాక్సిపైర్) 60 మి.లీ.
₹850₹1097
RJ TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
MH - INDOFIL M-45 (Mancozeb 75 %WP) - 500Gm
₹175₹232
కవర్ లిక్విడ్ (రైనాక్సిపైర్) 30 మి.లీ
₹450₹579
టోకెన్ 20 ఎస్జి (డైనేటోఫురాన్ 20 % ఎస్జి) 50 గ్రాములు
₹400₹452
MH - Kasu - B 3L (Kasugamycin) 250 ml
₹280₹338
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (30 గ్రాములు)
₹300₹405
ఇండోఫిల్ ఎమ్-45 (మాంకోజెబ్) 1 కిలో
₹290₹440
అవతార్ (హెక్సాకోనజోల్ 4 % + జినెబ్ 68 % ) 250 గ్రా
₹280₹329
MH - INDOFIL M-45 (Mancozeb 75 %WP) - 1Kg
₹300₹440
RJ UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹405
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹300₹405
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
MH UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 500Gm
₹550₹560
కాసు- బి 3 ఎల్ (కాసుగమైసిన్) 250 మి.లీ
₹280₹338
ధనుస్టిన్ 50 % డబుల్ల్యు పి (కార్బెన్డజిమ్) 500 గ్రా
₹330₹405
RJ INDOFIL M-45 (Mancozeb) 1 Kg
₹290₹440
MH - Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹382
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (150 గ్రాములు)
₹1400₹1935
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
కిటాజిన్ (కిటాజిన్ 48% ఇసి) 250 మి.లీ
₹285₹295
TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
MH TAKUMI (Flubendiamide 20% WDG) (100 g)
₹775₹845
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (1 కిలో)
₹600₹750
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (250 గ్రాములు)
₹160₹203
టాటా మాణిక్ (అసిటమాప్రిడ్ 20 % ఎస్పి)(100 గ్రాములు)
₹195₹205
అవతార్ (హెక్సాకోనజోల్ 4 % + జినెబ్ ) 500 గ్రా
₹550₹618
MH - INDOFIL Z-78 (Zineb 75% WP) - 500Gm
₹320₹340
INDOFIL M-45 (Mancozeb) 500 g
₹175₹232
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (60 గ్రాములు)
₹575₹780
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (500 గ్రాములు)
₹300₹383