క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Yellowing & curling of leaves
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు
పేజర్ (డైఫెన్త్యురాన్ 50 % డబుల్ల్యుపి) 1 కిలో
₹2000₹2905
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1050₹1505
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 1 Kg
₹1060₹1601
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 250 g
₹600₹801
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1100₹1505
Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 % EC) 500 g
₹1050₹1505
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 500 గ్రా
₹620₹885
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 250 g
₹550₹800
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 500 g
₹620₹885
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 250 గ్రా
₹340₹467
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 250 g
₹590₹801
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 500 g
₹1050₹1225
క్రూజర్ (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యూ జి) 250 గ్రా
₹300₹480
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹155₹216
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
RJ-Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
పేజర్ 50 % డబుల్ల్యు పి (డైఫెన్త్యురాన్ 50 %) 250 గ్రాములు
₹590₹801
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 1 కిలో
₹1060₹1601
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹155₹216