క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Xantheium strumarium
Xantheium strumarium - (Rough cocklebur; Clotbur; Common cocklebur; Large cocklebur; Woolgarie bur)