క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum - (Desert horsepurslane;Black pigweed; Giant pigweed)