క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Digitaria sanguinalis
Digitaria sanguinalis - (Hairy crabgrass; Hairy finger-grass; Large crabgrass; Crab finger grass; Purple crabgrass.)