క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Undeveloped bolls
Secondary symptoms - Caterpillars bore into the growing shoots of the plants; flowers and bolls causing premature opening or falling of bolls. Solution: Use Triazophos 40 EC @ 400 to 600 ml per acre or Spinosad 45% SC @ 7 ml/pump. Use Pheromone traps & spray chemicals after reflush.
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు
యూ పి ఎల్- లాన్సర్ గోల్డ్ - ఎసిఫేట్ 50 % + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1.8 % ఎస్పి - 500 గ్రాములు
₹432₹523
MH DOW TRACER (Spinosad 45% SC) 7 ml
₹195₹216
DOW TRACER (Spinosad 45% SC) 7 ml
₹209₹216
RJ-Cover Liquid (Rynaxypyr) 150 ml
₹2000₹2710
RJ-Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 g
₹325₹551
టాటా టాకుమీ (ఫ్లూబెండమైడ్ 20 % డబుల్ల్యుడిజి) (100 గ్రాములు)
₹775₹1020
ధనుకా ఇఎం 1 (ఎమామెక్టిన్) 100 గ్రా
₹329₹551
రిమోన్ (నోవొల్యూరాన్ 10% ఇసి) 100 మి.లీ
₹400₹406
రిమోన్ (నోవొల్యూరాన్ 10% ఇసి) 250 మి.లీ
₹1000₹1056
కవర్ లిక్విడ్ (రైనాక్సిపైర్) 30 మి.లీ
₹450₹579
కవర్ లిక్విడ్ (రైనాక్సిపైర్) 60 మి.లీ.
₹850₹1097
MH - RIMON (Novaluron 10 % EC) - 100ml
₹400₹406
MH - RIMON (Novaluron 10 % EC) - 250ml
₹1000₹1056
MH DOW DELEGATE (Spinetoram 120 SC) 100 ml
₹1175₹1227
డౌ ట్రేసర్ (స్పినోసాడ్ 45 % ఎస్సి) 75 మి.లీ
₹1800₹1855
డౌ డెలిగేట్ (స్పినెటోరామ్ 120 ఎస్ సి ) 100 మి.లీ
₹1175₹1227
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 Gm
₹329₹551
MH DOW TRACER (Spinosad 45% SC) 75 ml
₹1600₹1855
MH DOW SUCCESS (Spinosad 2.5% SC) 500 Ml
₹900₹1000
MH TAKUMI (Flubendiamide 20% WDG) (100 g)
₹775₹845