క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Stunted plant & knotted roots
Secondary symptoms - Stunted growth and knots on roots are observed. Solution: Avoid mono-cropping.