પાન વળી જવા અને તેમાં જાળા પડવા
પાનની નીચેની બાજુ પર જાળા થાય. ડાઈકોફોલ 25 ઈસી; સ્પાઈરોમેસીફેન; પ્રોપરજાઈટ