క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Curling, cupping & yellowing of leaves
Secondary symptoms - Downward curling; cupping and yellowing of leaves is observed.Solution: Imidacloprid 200 SL; Thiamethoxam or Acetamiprid 20% SP.
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు
Pronto (Imidacloprid 70% WG) 75 g
₹360₹425
టోకెన్ 20 ఎస్జి (డైనేటోఫురాన్ 20 % ఎస్జి) 50 గ్రాములు
₹400₹452
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 500 g
₹1050₹1225
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 500 g
₹609₹885
పేజర్ (డైఫెన్త్యురాన్ 50 % డబుల్ల్యుపి) 1 కిలో
₹2000₹2905
GJ Dantotsu (Clothianidin) 100 g
₹1299₹1875
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (150 గ్రాములు)
₹1397₹1935
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1050₹1505
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 250 g
₹590₹801
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1100₹1505
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹339₹467
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 500 గ్రా
₹609₹885
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 50Gm
₹400₹452
RJ TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 1 కిలో
₹1099₹1601
యూ పి ఎల్- లాన్సర్ గోల్డ్ - ఎసిఫేట్ 50 % + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1.8 % ఎస్పి - 500 గ్రాములు
₹432₹523
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹579₹780
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹299₹405
RJ-Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹339₹467
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
₹1397₹1713
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 250 g
₹550₹800
Barrix - Magic Sticker (Yellow) Set of 5
₹220₹225
టాటా మాణిక్ (అసిటమాప్రిడ్ 20 % ఎస్పి)(100 గ్రాములు)
₹195₹205
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 250 గ్రా
₹339₹467
TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹299₹405
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (30 గ్రాములు)
₹299₹405
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (60 గ్రాములు)
₹579₹780
పేజర్ 50 % డబుల్ల్యు పి (డైఫెన్త్యురాన్ 50 %) 250 గ్రాములు
₹590₹801
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹159₹216
RJ Dantotsu (Clothianidin) 100 g
₹1299₹1875