క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Cupping & Curling of leaves
Secondary symptoms - Leaves become wrinkled; curl upwards and get distorted with white shiny patches. Affected plants give rusty appearance in the field.Solution: Spinosad - 45 % SC @ 7 ml/pump or Spinoteram - 11.7% SC 20 ml/pump
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1100₹1505
పేజర్ (డైఫెన్త్యురాన్ 50 % డబుల్ల్యుపి) 1 కిలో
₹2000₹2905
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 500 g
₹1050₹1225
Pronto (Imidacloprid 70% WG) 75 g
₹360₹425
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹579₹780
టోకెన్ 20 ఎస్జి (డైనేటోఫురాన్ 20 % ఎస్జి) 50 గ్రాములు
₹400₹452
GJ Dantotsu (Clothianidin) 100 g
₹1299₹1875
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
₹1397₹1713
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (30 గ్రాములు)
₹299₹405
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (60 గ్రాములు)
₹579₹780
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 50Gm
₹400₹452
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (150 గ్రాములు)
₹1397₹1935
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 250 g
₹550₹800
డౌ డెలిగేట్ (స్పినెటోరామ్ 120 ఎస్ సి ) 100 మి.లీ
₹1175₹1227
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹339₹467
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹299₹405
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 250 g
₹590₹801
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1050₹1505
MH DOW DELEGATE (Spinetoram 120 SC) 100 ml
₹1175₹1227
RJ Dantotsu (Clothianidin) 100 g
₹1299₹1875
పేజర్ 50 % డబుల్ల్యు పి (డైఫెన్త్యురాన్ 50 %) 250 గ్రాములు
₹590₹801
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹299₹405
యూ పి ఎల్- లాన్సర్ గోల్డ్ - ఎసిఫేట్ 50 % + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1.8 % ఎస్పి - 500 గ్రాములు
₹432₹523
Barrix - Magic Sticker (Blue) Set of 5
₹220₹225