క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Brown spotting
Secondary symtoms - Black to brown small angular spots on leaves; bolls and stem. Use Carbendazim @ 20 gm/pump for this disease.
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు