క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Black sooty mould on upper side of lower leaves.
Secondary symptoms - Crinkling and cupping of leaves; defoliation; square and boll shedding and stunted growth. Honeydew (a sugary liquid)secretion on the upper surface of leaves is observed and sooty mould also develops.Solutions - Imidacloprid 200 SL @ 1 ml/liter of water; Thiamethoxam @ 10 gm/pump or Acetamiprid 20% SP @ 8 gm/pump.
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1100₹1505
పేజర్ (డైఫెన్త్యురాన్ 50 % డబుల్ల్యుపి) 1 కిలో
₹2000₹2905
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 500 g
₹1050₹1225
Pronto (Imidacloprid 70% WG) 75 g
₹360₹425
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹579₹780
టోకెన్ 20 ఎస్జి (డైనేటోఫురాన్ 20 % ఎస్జి) 50 గ్రాములు
₹400₹452
GJ Dantotsu (Clothianidin) 100 g
₹1299₹1875
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
₹1397₹1713
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (30 గ్రాములు)
₹299₹405
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (60 గ్రాములు)
₹579₹780
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 50Gm
₹400₹452
TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (150 గ్రాములు)
₹1397₹1935
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 250 g
₹550₹800
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹339₹467
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹299₹405
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 250 g
₹590₹801
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1050₹1505
RJ TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
టాటా మాణిక్ (అసిటమాప్రిడ్ 20 % ఎస్పి)(100 గ్రాములు)
₹195₹205
RJ Dantotsu (Clothianidin) 100 g
₹1299₹1875
పేజర్ 50 % డబుల్ల్యు పి (డైఫెన్త్యురాన్ 50 %) 250 గ్రాములు
₹590₹801
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹299₹405
యూ పి ఎల్- లాన్సర్ గోల్డ్ - ఎసిఫేట్ 50 % + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1.8 % ఎస్పి - 500 గ్రాములు
₹432₹523
Barrix - Magic Sticker (Yellow) Set of 5
₹220₹225