క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
All protection
Common protection issues- Leaf miner; jassids;Aphid;thrips;W.fly; mealy bug; pink boll warm; chemical injuries; leaf spotting
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు
MH DOW SUCCESS (Spinosad 2.5% SC) 500 Ml
₹900₹1000
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (150 గ్రాములు)
₹1397₹1935
టోకెన్ 20 ఎస్జి (డైనేటోఫురాన్ 20 % ఎస్జి) 50 గ్రాములు
₹400₹452
డౌ డెలిగేట్ (స్పినెటోరామ్ 120 ఎస్ సి ) 100 మి.లీ
₹1175₹1227
MH - RIMON (Novaluron 10 % EC) - 100ml
₹400₹406
పేజర్ (డైఫెన్త్యురాన్ 50 % డబుల్ల్యుపి) 1 కిలో
₹2000₹2905
రిమోన్ (నోవొల్యూరాన్ 10% ఇసి) 250 మి.లీ
₹1000₹1056
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 500 g
₹1050₹1225
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 500 g
₹609₹885
రిమోన్ (నోవొల్యూరాన్ 10% ఇసి) 100 మి.లీ
₹400₹406
RJ-Cover Liquid (Rynaxypyr) 150 ml
₹2000₹2710
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1100₹1505
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1050₹1505
MH - RIMON (Novaluron 10 % EC) - 250ml
₹1000₹1056
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 250 g
₹590₹801
Barrix - Magic Sticker (Blue) Set of 5
₹220₹225
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 1 కిలో
₹1099₹1601
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 50Gm
₹400₹452
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 250 g
₹550₹800
Barrix - Magic Sticker (Yellow) Set of 5
₹220₹225
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 Gm
₹329₹551
ధనుకా ఇఎం 1 (ఎమామెక్టిన్) 100 గ్రా
₹329₹551
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹579₹780
టాటా టాకుమీ (ఫ్లూబెండమైడ్ 20 % డబుల్ల్యుడిజి) (100 గ్రాములు)
₹775₹1020
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹299₹405
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
₹1397₹1713
RJ-Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹339₹467
RJ TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
MH TAKUMI (Flubendiamide 20% WDG) (100 g)
₹775₹845
MH DOW DELEGATE (Spinetoram 120 SC) 100 ml
₹1175₹1227
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹339₹467
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 500 గ్రా
₹609₹885
టాటా మాణిక్ (అసిటమాప్రిడ్ 20 % ఎస్పి)(100 గ్రాములు)
₹195₹205
TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
పేజర్ 50 % డబుల్ల్యు పి (డైఫెన్త్యురాన్ 50 %) 250 గ్రాములు
₹590₹801
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹159₹216
యూ పి ఎల్- లాన్సర్ గోల్డ్ - ఎసిఫేట్ 50 % + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1.8 % ఎస్పి - 500 గ్రాములు
₹432₹523
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (60 గ్రాములు)
₹579₹780
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 250 గ్రా
₹339₹467
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹299₹405
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (30 గ్రాములు)
₹299₹405
కవర్ లిక్విడ్ (రైనాక్సిపైర్) 60 మి.లీ.
₹850₹1097
కవర్ లిక్విడ్ (రైనాక్సిపైర్) 30 మి.లీ
₹450₹579
RJ-Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 g
₹325₹551