క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Larval attack
Secondary symptoms - Larva on earheads and larva feeds on seeds. Solution: Use Pheromone/light traps.