క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
All protection
Common protection issues- Blight; Iris yellow spot virus; Downy Mildew;Stemphylium blight; Purple Blotch; Thrips attack
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు