క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
All protection
Common protection issues - Pod borer attack; Aphid attack; Whitefly attack; Fungal leaf spot and Mosaic virus attack.
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు