પાંદડા પર ડાઘા
ગૌણ લક્ષણો - પહેલા પાનના કિનારીઓ પર નાના પીળા ટપકા દેખાય છે અને પછી; તે ધીમે ધીમે મોટા થાય છે અને ગોળાકાર કથ્થઈ ટપકાં જોવા મળે છે. ગંભીર ચેપ સુકારા અને પાનખર તરફ દોરી જાય છે. પ્રભાવિત ફળો પર ઘેરા કથ્થઈ-જાંબલી ટપકાના સ્વરૂપે લક્ષણો દેખાય છે.