પાંદડા ઉપર નાની ફોડલી જેવો સોજો
ગૌણ લક્ષણો - નાના ટપકાથી મોટાં ધાબા સુધીના અનિયમિત આકારના ટપકા.