ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
સામાન્ય પીળાશ
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા-સફેદ ધેણનો પ્રકોપ; વુલી એફીડ (ઊની મધીયા) નો પ્રકોપ; થડ કોરી ખાનાર ઈયળનો પ્રકોપ; રાતડો (ટુકડાનો સડો)
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ