AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
વ્હીપ (સરપોલીયા) જેવી રચના
વ્હીપ (સરપોલીયા) જેવી રચના
ગૌણ લક્ષણો- અર્ધપારદર્શક ચાંદી જેવી પટલથી ઢંકાયેલી 25 - 150 સેમી લંબાઈની ચાબુક આકારની રચના; જેમાં કાળા પાવડરી બીજના સમૂહ દેખાય છે. પાતળા અને ઓછી લંબાઈવાળા શેરડી ના સાંઠા; બાજુની કળીઓનું વધુ અંકુરણ અને ખાસ કરીને રેટુન પાકમાં સાંકડા; ટટ્ટાર પાંદડા પણ બીજા ગૌણ લક્ષણો છે.