પાન ફીકા પીળા પડવા
પાન ફીકા પીળા પડવા
ગૌણ લક્ષણો-પાન પીળા પડવા; આંતરગાંઠના કદ અને સંખ્યામાં ઘટાડો; મુળિયા નાનાં અને ઓછા દેખાય છે. અસરગ્રસ્ત ખેતર આછું લીલું અથવા સફેદ દેખાય છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ