ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો - પાન પીળા પડવા; પછી તે ગુલાબી અથવા જાંબલી રંગના થઇ જાય છે. પાન પર સફેદ અને કાળા ટપકા અને બળેલો દેખાવ
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ