AgroStar
પાન પર લાલ કાટ જેવા ટપકાં
પાન પર લાલ કાટ જેવા ટપકાં
શરૂઆતમાં પાનની સપાટી પર પીળા ટપકા દેખાય છે. પછી તે લાલાશ પડતાં કથ્થઈ થઇ જાય છે અને પાનમાં નાનું પીળુ-લીલું ગોળાકાર કેન્દ્ર દેખાય અને પાન કથ્થઈ અથવા કાટ જેવા રંગના થઇ જાય છે.