ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાન પર પીળા-નારંગી લીસોટા
ગૌણ લક્ષણો- પાનનો રંગ બદલાય છે; લીલા થી નારંગી અને પછી ત્રીજા અથવા ચોથા પાનનો રંગ પીળો થઇ જાય છે; પાન નીચે થી ઉપર તરફ સુકાય છે અને પછી દાંડી સુકાય છે; દારુ જેવી વાસ આવે છે. ઉકેલ: કાર્બેનડાઝીમથી બીજ ઉપચાર કરવો જોઈએ.