ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાનની ઉપરની બાજુ પર કાળી ફૂગ.
ગૌણ લક્ષણો-પાનની નીચેની બાજુએ મધીયાની વસ્તી દેખાય; મધ્ય શિરા પર સફેદ ઊન જેવો પદાર્થ દેખાય છે નીચલા પાન પર મધ જેવા ચીકણા પદાર્થનું ઝરણ અને કાળી ફૂગ અને પછી પાન કાળા પડતા દેખાય છે.